Gemeente Gemeente Kaprijke

Subsidie ontwikkelingssamenwerking

Wat

Lokale verenigingen en scholen die acties opzetten rond goede doelen maken kans op een subsidie. Het betreft activiteiten die doorgaan n.a.v. de Warmste Week en projecten ontwikkelingssamenwerking.

De Warmste Week is een initiatief van Studio Brussel om goede doelen te ondersteunen. Enkel activiteiten die officieel geregistreerd staan via de officiële site worden in aanmerking genomen.

Ontwikkelingssamenwerking betreft projecten in derdewereldlanden en ontwikkelingslanden om de burgers en instellingen te helpen zich verder te ontwikkelen met als doel een hogere levensstandaard. De projecten kunnen betrekking hebben op infrastructuur, democratie, armoedebestrijding, duurzame ontwikkeling, economie, onderwijs etc.

De subsidie beoogt projecten en activiteiten waarbij er een duidelijke link is met Kaprijke. (bv. de organisator, de kerngroep, de begunstigde of andere reden) deze subsidie is niet cumuleerbaar met andere subsidies zoals projectsubsidies of pleinitiatief.

Hoe aanvragen

procedure voor de warmste Week

De activiteit moet geregistreerd en aanvaard zijn in de databank van de Warmste Week. Mogelijks zijn specifieke voorwaarden van kracht om te kunnen deelnemen. Hieraan moet de aanvrager dan ook voldoen. Indien de organisator wil dat de gemeente de Warmste Week activiteit mee in de kijker zet op de gemeentelijke website en sociale media, dan wordt de link naar de geregistreerde activiteit per mail bezorgd aan de gemeente van zodra beschikbaar. Er mag ook een link naar een facebookactiviteit bezorgd worden. Het is in beide gevallen niet voldoende om enkel een titel van de actie te sturen. Het aanvraagdossier tot het verkrijgen van de gemeentelijke subsidie bevat de gegevens van de contactpersoon, een korte omschrijving van de activiteit en het goede doel, een grondige motivatie met betrekking tot de link met Kaprijke, en een overzicht van inkomsten, kosten, en de netto-opbrengst en een rekeningnummer. Indien dit overzicht nog niet definitief is, omdat de actie nog niet ten einde is, dan wordt dit expliciet vermeld. Het aanvraagdossier wordt per mail ingediend ten laatste de donderdag voor de laatste collegezitting van dat jaar. De aanvrager informeert zich tijdig bij de diensten wanneer dit is. Dit varieert jaarlijks afhankelijk van de vakantieperiode. Laattijdige dossiers worden niet meer in aanmerking genomen. De uitbetaling wordt via de aanrekeningen aan het college voorgelegd op de laatste zitting, en daarna zo snel mogelijk gestort. De aanvrager wordt na het college op de hoogte gebracht van het bedrag dat op zijn rekening zal worden gestort. De aanvrager bezorgt ten laatste op 15 januari van het jaar dat volgt een bewijs van de storting van de oorspronkelijke opbrengst én de subsidie toegekend door Kaprijke aan de Warmste Week. Dit wordt per mail aangeleverd. Het niet aanleveren van bewijs resulteert automatisch in een weigering bij een latere aanvraag en de gestorte som zal worden teruggevorderd.

Procedure voor ontwikkelingssamenwerking

Lokale verenigingen, scholen en particulieren die projecten m.b.t. ontwikkelingssamenwerking ondersteunen komen in aanmerking voor een subsidie. Indien de organisator wil dat de gemeente het project mee in de kijker zet op de gemeentelijke website en sociale media, dan wordt de link naar de website van het project bezorgd aan de gemeente. Er mag ook een link naar een facebookactiviteit bezorgd worden. Het aanvraagdossier tot het verkrijgen van de gemeentelijke subsidie bevat de gegevens van de contactpersoon, een omschrijving van het project ondersteund met het nodige fotomateriaal, de locatie waar dit project doorgaat, een grondige motivatie met betrekking tot de link met Kaprijke en een rekeningnummer. Het aanvraagdossier wordt via het voorziene formulier op de website ingediend, ten laatste op 31 oktober. Dat laat ons toe tijdig een advies van de cultuurraad te bekomen en uit te betalen voor einde van het boekjaar. Na gunstig advies van de cultuurraad wordt de uitbetaling via de aanrekeningen aan het college voorgelegd, en daarna wordt er zo snel mogelijk gestort.

Kostprijs

Voor een project ontwikkelingssamenwerking bedraagt de subsidie 250 euro per project. Er kan jaarlijks opnieuw een aanvraag ingediend worden indien het project nog actief is.

Activiteiten binnen het kader van de warmste week krijgen een subsidie van 50% van hun eigen opbrengst, met een maximum van 200 euro per activiteit. Indien het budget ontoereikend is, dan wordt dit pro rata verdeeld over de projecten.