Gemeente Gemeente Kaprijke

Gemeentelijke werkingssubsidie voor erkende jeugdverenigingen - Subsidie voor jeugdwerkinitiatieven

Wat

Erkende lokale jeugdverenigingen kunnen een subsidie krijgen om hun jeugdwerking verder uit te bouwen.

Voorwaarden

Het toekennen van de subsidie gebeurt op basis van het subsidiereglement.

Er moet aan andere voorwaarden worden voldaan indien men een lokale jeugdbeweging, een lokale speelpleinwerking of een lokaal jeugdhuis is. De voorwaarden staan per categorie beschreven in het subsidiereglement 'jeugdwerkinitiatieven'.

Hoe aanvragen

Volgens het subsidiereglement 'jeugdwerkinitiatieven' kunnen erkende lokale jeugdbewegingen, jeugdhuizen en speelpleinwerkingen aanspraak maken op een gemeentelijke subsidie, mits het voldoen aan een aantal voorwaarden (zie reglement).

Een aanvraag gebeurt voor activiteiten die hebben plaatsgenomen in de periode van 1 september van het vorige kalenderjaar tot en met 31 augustus van het lopende kalenderjaar. De uitbetaling wordt voorzien in december van het lopende kalenderjaar.

Voor de berekening van de subsidies dienen de verenigingen en particulieren uiterlijk op 31 oktober de nodige gegevens met betrekking tot bovenvermelde voorwaarden aan het college van burgemeester en schepenen over te maken (via jeugdconsulent@kaprijke.be of Veld 1, 9970 Kaprijke).

Kostprijs

De toegekende subsidiebedragen zijn anders per categorie, nl. speelpleinwerking, jeugdhuizen of erkende lokale jeugdbewegingen.

Regelgeving

Subsidiereglement jeugdwerkinitiatieven Kaprijke

Meer info

Voor meer info of begeleiding bij de aanvraag, neem contact met ons op.