Gemeente Gemeente Kaprijke

Subsidie voor sociaal-culturele verenigingen

Wat

Erkende sociaal-culturele verenigingen kunnen een aanvraag indienen voor sociaal-culturele subsidie.

Het doel van dit reglement is om lokale sociaal-culturele verenigingen te ondersteuningen in hun dagelijkse activiteiten. Dit houdt in dat ze financiële steun ontvangen voor het organiseren van activiteiten die inherent zijn aan hun functioneren, gericht zijn op hun leden en/of doelgroep, en regelmatig terugkeren in hun programma. Zowel wekelijkse, maandelijkse als jaarlijkse initiatieven vallen onder deze reguliere activiteiten.

Voorwaarden

Een lokale sociaal-culturele vereniging of organisatie die aan de volgende voorwaarden voldoet, kan een aanvraag indienen voor sociaal-culturele subsidie:

1° een (sociaal)-culturele vereniging is een groepering van mensen die zich structureel heeft
georganiseerd met als primaire doelstelling werken rond één of meerdere van de
volgende domeinen: kunst, erfgoed, toerisme, cultuurparticipatie, cultuurspreiding,
sociaal-cultureel werk, bibliotheekbeleid, en/of cultuureducatie;

2° de vereniging moet een feitelijke vereniging zijn of een vzw met haar zetel op het
grondgebied van Kaprijke;

3° de vereniging moet een structurele culturele werking hebben op het grondgebied van de
gemeente Kaprijke;

4° de vereniging moet geleid worden door een bestuur van minimum 3 bestuurders (een
voorzitter, een penningmeester en een secretaris);

5° de vereniging moet over een eigen rekeningnummer beschikken;

6° de vereniging moet gedurende ten minste 1 jaar actief zijn en voldoende werking
ontplooien alvorens een erkenning mogelijk is. Vijf activiteitsdagen gespreid gedurende
een werkingsjaar is het strikte minimum om voor een erkenning in aanmerking te komen;

7° de vereniging moet minstens uit 5 leden bestaan;

8° de vereniging gebruikt het Nederlands als voertaal;

9° de vereniging moet een open vereniging zijn zonder daarbij onderscheid te maken in
geslacht, ras, taal, seksuele geaardheid of geloofsovertuiging.

Hoe aanvragen

De deadline voor het invullen van het aanvraagformulier is eind februari. Dit aanvraagformulier bevat een aantal gegevens en de werking van het voorgaande kalenderjaar. Op basis van deze gegevens worden punten toegekend.

Na goedkeuring van het aangepaste reglement voor sociaal-culturele subsidies door de gemeenteraad, is het invulformulier gefinaliseerd. Aanvragen voor het jaar 2023 kunnen vanaf nu worden ingediend. De deadline voor het invullen van het formulier is in principe eind februari.
Als bijlage vindt u zowel het herziene reglement als het nieuwe invulformulier. Een opvallend voordeel van het nieuwe invulformulier is de mogelijkheid tot tussentijds opslaan, waardoor het proces aanzienlijk wordt vereenvoudigt.   
Alle betrokken verenigingen hebben ook een mail ontvangen met het aanvraagformulier.

Regelgeving

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN
Goedgekeurd door de gemeenteraad van 21 december 2023