Gemeente Gemeente Kaprijke

Proclaimer

Wat

1. Algemeen

Deze website werd gecreëerd in opdracht van de gemeente Kaprijke. De website en de informatie die zich erop bevindt mogen gebruikt worden op voorwaarde dat de hier weergegeven gebruiksvoorwaarden volledig nageleefd worden. Door gebruik te maken van deze website verbindt u er zich van rechtswege toe de gestelde gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en na te leven. Het gemeentebestuur van Kaprijke kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische schade die de gebruiker ondervindt bij het gebruik van de website. Het gemeentebestuur van Kaprijke is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen indien deze zouden voorkomen op de website en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. 

2. Beheer van informatie

Het gemeentebestuur van Kaprijke levert de beste inspanningen om ervoor te zorgen dat de weergegeven informatie zo volledig, correct, precies en actueel mogelijk is. Het gemeentebestuur van Kaprijke kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste of onvolledige gegevens die te vinden zijn op deze website. Mocht weergegeven informatie fouten bevatten of mocht er informatie, die de gebruiker op de website mag verwachten, ontbreken, dan engageert het gemeentebestuur zich ertoe dit zo snel mogelijk recht te zetten nadat het van dergelijke onvolkomenheden op de hoogte werd gebracht. Opmerkingen hierover kunnen gestuurd worden naar info@kaprijke.be. De inhoud van de website (links inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving door het gemeentebestuur van Kaprijke aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

3. Gebruik van informatie

Tenzij anders wordt aangegeven, is de informatie die je op deze site vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos en mits bronvermelding voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden worden gebruikt. Wens je informatie (teksten, beelden...) te reproduceren, te bedelen of op enige andere manier ter beschikking te stellen, dan moet er eerst toestemming gevraagd worden aan het het gemeentebestuur van Kaprijke. Het gemeentebestuur van Kaprijke en eventuele anderen behouden alle intellectuele eigendomsrechten op deze site. Bepaalde softwaretoepassingen en grafische elementen op de website worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht beschermd worden, waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie beperkt wordt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur onderworpen wordt.

4. Gemeentelogo

Het gemeentelogo is gedeponeerd als woord- en beeldmerk bij het Benelux-Merkenbureau. Hierdoor heeft het gemeentebestuur als houder van het merk het exclusief gebruiksrecht. Het zonder toestemming gebruiken van het gemeentelijke logo of een gedeelte daarvan is niet toegestaan. Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met info@kaprijke.be.

5. Links naar websites beheerd door derden

Het gemeentebestuur van Kaprijke plaatst ook links op de eigen website wanneer deze van nut kunnen zijn voor de surfer. Het gemeentebestuur van Kaprijke geeft geen enkele garantie over de inhoud, de informatiebronnen, de beschikbaarheid en de kwaliteit of volledigheid van dergelijke websites en kan hiervoor bijgevolg niet voor verantwoordelijk gesteld worden. Het gemeentebestuur van Kaprijke aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van externe websites en hun inhoud. Als de informatie beschikbaar op doorgelinkte websites niet betrouwbaar, juist, actueel of in strijd met de wetgeving is, behoudt het gemeentebestuur van Kaprijke zich het recht de link naar de website zonder enige verwittiging te verwijderen. Problemen met links mogen altijd gemeld worden aan info@kaprijke.be.

Het gemeentebestuur van Kaprijke behoudt zich het recht links naar externe informatie te weigeren.

7. Niet-toegestaan gebruik van de website

De gebruiker verbindt er zich onder andere toe:

  • de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken.
  • geen zodanig gebruik te maken van deze website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken of op enige wijze minder efficiënt wordt gemaakt.
  • de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon, of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.
  • de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter. Het gemeentebestuur van Kaprijke behoudt elk recht om de gebruiker in gebreke te stellen en/of zich burgerlijke partij te stellen indien door het overtreden van bovenstaande bepalingen of op andere wijze schade toegebracht wordt aan haar belangen of deze van derden.

8. Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de website of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. 

9. Contactgegevens

Gemeente Kaprijke
Veld 1, 9970 Kaprijke
09 323 90 10 - info@kaprijke.be