Gemeente Gemeente Kaprijke

Inname van het openbaar domein

Wat

Indien je permanent of voor een bepaalde periode een deel van het openbaar domein wenst in te nemen, dan dien je hiervoor een vergunning aan te vragen.

Denk bijvoorbeeld aan verhuizingen, of wanneer je (ver)bouwt, en je neemt dan soms een deel van de openbare weg in als laad-en loszone, om een container, een steiger, een bouwkraan,... te plaatsen. Hiervoor moet je een aanvraag voor toelating van het gemeentebestuur doen en een retributie betalen. Je ontvangt dan een vergunning voor de tijdelijke inname van het openbaar domein en een signalisatievergunning.

Voorwaarden

Het aanvragen voor toestemming inname openbaar domein geldt voor:

 • plaatsen van een fietsenstalling
 • plaatsen van een terras
 • plaatsen van een stelling/ kraan, bouwkeet container, of ander werfmateriaal
 • ...

Let op: voor evenementen gelden andere regels.

De inname van het openbaar domein gebeurt op eigen risico en onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de persoon of instelling die de vergunning bekomt. Het gemak van doorgang, en de veiligheid van alle verkeersdeelnemers dient ten allen tijde gewaarborgd te blijven.

Eventuele verlenging van een vergunning moet, op straffe van verval, ten minste zeven werkdagen voor het verstrijken van de vergunning aangevraagd worden.

Hoe aanvragen

De aanvraag tot vergunning dient te worden ingediend via het daartoe voorziene aanvraagformulier. Dit formulier dient ten minste drie weken voor de start van de inname te worden ingediend.

Op zicht van de stukken zal het college van burgemeester en schepenen of desgevallend de burgemeester een vergunning of weigering van de vergunning afleveren.

Vraag online een inname van openbaar domein aan

Gewestwegen

Voor inname van openbaar domein/signalisatie langs gewestwegen moet toelating worden gevraagd en een retributie worden betaald bij het Vlaamse Gewest - Agentschap Wegen en Verkeer.

Je geeft de inname op een gewestweg in via ... Na ingave wordt je aanvraag doorgestuurd naar het Agentschap Wegen en Verkeer door de politie. De gewestwegen in Kaprijke:

 • N434 (Moerstraat-Kerzelaarstraat)
 • N456 Molenstraat-Plein-Vaartstraat-Gentstraat-Gentweg-Singel
 • N436 Beekstraat
 • N448 Oosteeklostraat
 • N49/E34

Bij een inname langer dan 24 uur, zal het Agentschap Wegen en Verkeer een retributie aanrekenen. Je zal van Wegen en Verkeer een standaardbrief met jouw gepersonaliseerde vergunning ontvangen.

De behandeling van een aanvraag bij het Agentschap Wegen en Verkeer duurt gemiddeld 14 dagen. De inname/signalisatie mag niet gebeuren vooraleer de vergunning is afgeleverd.

Kostprijs

 1. Indien de vergunde inname van het openbaar domein niet langer dan 48 uur duurt, is de inname gratis.
 2. Indien de vergunde inname van het openbaar domein langer dan 48 uur duurt en niet aan punt 3 voldoet, dan is de inname gratis.
 3. Indien de inname langer dan 48 uur duurt én ten behoeve van bouwwerken, verbouwingswerken, onderhouds- en instandhoudingswerken en andere werken plaatsvindt, dan wordt een retributie geheven:
  • Deze retributie wordt vastgesteld aan de hand van de verleende vergunning en bedraagt 0,25 euro/m² per dag met een minimum van 20 euro per aanslag.

Wat heb ik nodig

Volgende zaken dienen bij het daartoe voorziene aanvraagformulier te worden gevoegd:

 • Een situatieschets waarop de inname qua oppervlakte en in relatie tot haar omgeving duidelijk is afgebeeld.

Uitzonderingen

Ingeval de aanvrager voor dezelfde inname ook een retributie of belasting aan de hogere overheid (ingeval de inname langs een gewestweg gebeurt) moet betalen, wordt de gemeentelijke retributie verminderd met het aan de hogere overheid verschuldigde bedrag. De korting wordt evenwel beperkt tot de helft van de gemeentelijke retributie.