Gemeente Gemeente Kaprijke

Inname van het openbaar domein

Wat

Indien u permanent of voor een bepaalde periode een deel van het openbaar domein wenst in te nemen, dan dient u hiervoor een vergunning aan te vragen.

Dit geldt voor het aanvragen van:

 

-plaatsen van een fietsenstalling

-plaatsen van een terras

-plaatsen van een stelling/ kraan, bouwkeet container, of ander werfmateriaal

-...

Voorwaarden

De inname van het openbaar domein gebeurt op eigen risico en onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de persoon of instelling die de vergunning bekomt. Het gemak van doorgang, en de veiligheid van alle verkeersdeelnemers dient ten allen tijde gewaarborgd te blijven.


Eventuele verlenging van een vergunning moet, op straffe van verval, ten minste zeven werkdagen voor het verstrijken van de vergunning aangevraagd worden.

Hoe aanvragen

De aanvraag tot vergunning dient te worden ingediend via het daartoe voorziene aanvraagformulier.

De aanvraag dient ten minste 3 weken voor de start van de inname te worden ingediend.

Op zicht van de stukken zal het college van burgemeester en schepenen of desgevallend de burgemeester een vergunning of weigering van de vergunning afleveren.

Kostprijs

1. Indien de vergunde inname van het openbaar domein niet langer dan 48 uur duurt, is de inname gratis.

2. Indien de vergunde inname van het openbaar domein langer dan 48 uur duurt en niet aan punt 3 voldoet, dan is de inname gratis.

3. Indien de inname langer dan 48 uur duurt én ten behoeve van bouwwerken, verbouwingswerken, onderhouds- en instandhoudingswerken en andere werken plaatsvindt, dan wordt een retributie geheven:

De retributie wordt vastgesteld aan de hand van de verleende vergunning en bedraagt € 0,25/m² per dag met een minimum van € 20,00 per aanslag.

 

 

Wat heb ik nodig

Volgende zaken dienen bij het daartoe voorziene aanvraagformulier te worden gevoegd:

-een situatieschets waarop de inname qua oppervlakte en in relatie tot haar omgeving duidelijk is afgebeeld.

Uitzonderingen

Ingeval de aanvrager voor dezelfde inname ook een retributie of belasting aan de hogere overheid (ingeval de inname langs een gewestweg gebeurt) moet betalen, wordt de gemeentelijke retributie verminderd met het aan de hogere overheid verschuldigde bedrag. De korting wordt evenwel beperkt tot de helft van de gemeentelijke retributie.”