Gemeente Gemeente Kaprijke

Leefloon

Wat

U hebt recht op een leefloon als uw inkomen onvoldoende is en als u niet in staat bent die toestand te veranderen. Als uw inkomen lager is dan het leefloon, kunt u vragen om het verschil bij te passen zodat uw inkomen op dezelfde hoogte komt als het leefloon.

Voorwaarden

Om recht te hebben op het leefloon moet u aan volgende voorwaarden voldoen:

 • uw werkelijke verblijfplaats is in België;
 • u hebt de Belgische nationaliteit, of u bent een:
  • burger van de Europese Unie of familielid van een burger van de Europese Unie, met een verblijfsrecht van meer dan drie maanden;
  • vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister;
  • staatloze;
  • erkende vluchteling;
  • persoon met statuut van subsidiaire bescherming.
 • u bent meerderjarig (= 18 jaar of ouder) of u bent door huwelijk meerderjarig verklaard, u hebt kind(eren) ten laste of u bent in verwachting;
 • u beschikt niet over voldoende inkomsten, u kunt er geen aanspraak op maken en u bent niet in staat ze te verwerven door persoonlijke inspanningen of andere middelen;
 • u bent bereid om te werken, tenzij dat niet kan om redenen van gezondheid of billijkheid;
 • u hebt eerst uw recht op andere mogelijke sociale uitkeringen gebruikt.
  Voorbeelden: uw recht op werkloosheidsuitkering, pensioen, studietoelage ... U moet het leefloon beschouwen als een laatste toevlucht.

Hoe aanvragen

 • U neemt contact op met de Sociale Dienst van het OCMW.
 • Een maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie.
 • Uw dossier wordt voorgelegd aan de Raad van Maatschappelijk Welzijn, die binnen de 30 dagen beslist over de goedkeuring van de aanvraag. Iedere aanvraag wordt individueel beoordeeld op basis van het sociaal onderzoek.

Maak een afspraak met de Sociale Dienst

Kostprijs

Het bedrag waarop u recht hebt, wordt bepaald op basis van uw familiale toestand. Er bestaan drie categorieën:

 • Samenwonende: wanneer u met iemand samenwoont met wie u de uitgaven voor het huishouden (huur, energie, enz.) deelt, wordt u beschouwd als “samenwonende”.  Dat moet niet noodzakelijk met uw partner zijn.
 • Alleenstaande: wanneer u alleen woont, wordt u beschouwd als een “alleenstaande”.
 • Samenwonend met gezinslast: wanneer u minstens één minderjarig kind ten laste hebt, wordt u beschouwd als “met gezinslast”.

Het bedrag hangt af van de categorie waartoe u behoort en de bestaansmiddelen waar u over beschikt.

  Basisbedrag Leefloon op jaarbasis op
1 november 2023
Leefloon op maandbasis
op 1 november 2023
Categorie 1: Samenwonende 6 038,83 euro 10 105,38 euro per jaar 842,12 euro per maand
Categorie 2: Alleenstaande 9 058,25 euro 15 158,08 euro per jaar 1 263,17 euro per maand
Categorie 3: Samenwonende met gezinslast 12 241,74 euro 20 485,33 euro per jaar 1 707,11 euro per maand

Wat heb ik nodig

 • Identiteitskaart

Van iedere meerderjarige waar u het adres mee deelt, bezorgt u:

 • Bewijs van bestaansmiddelen (fiches of uittreksels);
 • Bewijs van uitgaven (rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden);
 • Overzicht spaargelden.

Regelgeving

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.