Gemeente Gemeente Kaprijke

Belasting op ongeschikte en onbewoonbare woningen

Wat

Sinds 1 januari 2017 hebben lokale besturen de mogelijkheid om ongeschikte en onbewoonbare woningen op het grondgebied te belasten. De registratie blijft een gewestelijke bevoegdheid.

Om een kwaliteitsvol beleid te voeren tegen leegstand, verwaarlozing en ongeschikte of onbewoonbare woningen, stelde de gemeenteraad een belastingreglement vast op woningen die geïnventariseerd zijn als ongeschikt en/of onbewoonbaar.

Hoe aanvragen

De gemeente vestigt een belasting op woningen die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden opgenomen zijn in de gewestelijke inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen en gebouwen.

Kostprijs

De belasting bedraagt 500 euro voor een kamer en 1 100 euro voor elke andere woning.

Indien een woning, gebouw of kamer meerdere jaren in de inventaris is opgenomen, dan zal de gemeente de te betalen belasting vermeerderen met 50% per bijkomend heffingsjaar.