Gemeente Gemeente Kaprijke

Stedenbouwkundige verordening parkeren bij meergezinswoningen

In de gemeente Kaprijke bestaan de verdichtingsprojecten in de verschillende woonkernen hoofdzakelijk uit het bouwen van meergezinswoningen, waardoor de druk met betrekking tot het parkeren op het openbaar domein sterk toeneemt.

Het is wenselijk om voor het volledige grondgebied van de gemeente te beschikken over een juridisch instrument om deze ontwikkelingen beter te kunnen sturen. De opmaak van een stedenbouwkundige verordening was hiervoor een geschikte oplossing.

De gemeenteraad heeft op 26 januari 2017 een stedenbouwkundige verordening inzake het parkeren van auto’s en fietsen en de realisatie van bergruimten bij meergezinswoningen vastgesteld. 

Het ontwerp van verordening bepaalt in hoofdlijnen het volgende:

  • de realisatie van één parkeerplaats per woongelegenheid;
  • de realisatie van één bezoekersparking per vijf woongelegenheden;
  • de realisatie van fietsen- en vuilnisbergingen.