Gemeente Gemeente Kaprijke

Schadevergoeding bij een ramp

Vanaf 1 januari 2020 is het decreet van 5 april 2019 in voege en wordt niet langer een onderscheid gemaakt tussen algemene rampen en landbouwrampen.  Alle schade veroorzaakt door erkende uitzonderlijke weersomstandigheden worden gegroepeerd als RAMP en worden behandeld door het Vlaams Rampenfonds.

Voor rampen die zich voordeden tot eind 2019 blijft het onderscheid tussen algemene rampen (behandeld door het Vlaams Rampenfonds) en landbouwrampen (met enkel landbouwschade), behandeld door het Departement Landbouw & Visserij, bestaan.

De algemene rampen van 2018 en 2019 worden behandeld conform het decreet van 3 juni 2016 betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest en het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 tot uitvoering van voormeld decreet.

Hoe aanvragen

Indien u schade hebt geleden, contacteer eerst uw verzekeringsmaatschappij. De tegemoetkoming voor schade wordt uitgesloten voor goederen die in principe kunnen verzekerd worden door een woningpolis (polis brand-“eenvoudige risico’s"). Voor meer info klik hier


Wat schade in de landbouwsector betreft zijn de hoofdstukken I en II en artikel 25 van de verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 van toepassing. Voor meer info klik hier.

Is er een erkenning als ramp?

Gelieve het formulier voor schadevaststelling als bijlage in te vullen en terug te bezorgen aan schade@kaprijke.be

Spreek eerst uw verzekeraar aan waar u een brandpolis bij heeft!

Tip: verzamel zoveel mogelijk bewijsmateriaal om achteraf de schade aan te tonen (foto’s, interventieverslagen brandweer, facturen herstellingen,…)

VOORWAARDEN VOOR DE BURGER/PARTICULIEREN/ZELFSTANDIGEN

Bent u getroffen door een natuurramp (hagel, windoverlast,…) Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een tussenkomst van het Vlaamse Rampenfonds krijgen.

    • Goederen die al verzekerd zijn binnen uw gewone brandverzekering, komen nooit in aanmerking voor een vergoeding van het rampenfonds. U moet uw schadegeval aan uw brandverzekeraar aangeven. Het is de verzekeraar die u zal vergoeden.
    • Goederen die niet verzekerd zijn binnen een brandpolis (hoewel een verzekering wel mogelijk was), worden enkel vergoed als het slachtoffer kan aantonen dat hij recht had op een leefloon of een gelijkwaardige vergoeding, op het ogenblik van de ramp.
  • Voor goederen die niet verzekerbaar zijn door een gewone brandpolis, kunt u eventueel een vergoeding krijgen van het rampenfonds. Op voorwaarde dat de natuurramp officieel erkend werd.
  • De officiële erkenning vindt plaats in het Belgische Staatsblad. Pas na de verschijning in het Belgisch Staatsblad is er officieel sprake van een erkende ramp. De erkenning kunt u hier terug vinden. https://overheid.vlaanderen.be/erkende-rampen

AANVRAAG VAN EEN SCHADEVERGOEDING

Als de ramp officieel erkend werd als natuurramp, dan heeft u 3 maanden de tijd (vanaf de maand die volgt op de publicatie in het staatsblad) om een schadedossier in te dienen bij het Vlaamse rampenfonds.

  • het e-loket van het Vlaams Rampenfonds (externe website). Dit is de gemakkelijkste manier om uw aanvraag correct en volledig in te dienen. https://overheid.vlaanderen.be/schadevergoeding-rampenfonds-aanvragen
  • Via aanvraagformulieren 
  • Indien u er toch voor kiest om uw aanvraag aan de hand van de aanvraagformulieren in te dienen, stuur dan uw aanvraag met een beveiligde zending of afgifte tegen ontvangstbewijs naar de Vlaamse overheid. De formulieren kunt u downloaden via de website van het Vlaams rampenfonds.

Regelgeving

Het landbouwrampenfonds is sinds de zesde staatshervorming een bevoegdheid van de Vlaamse overheid. Sinds 1 januari 2020 geldt de nieuwe Vlaamse regelgeving:

  • Decreet van 5 april 2019 houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest