Gemeente Gemeente Kaprijke

Schadevergoeding bij een ramp

Wat

Vanaf 1 januari 2020 is het decreet van 5 april 2019 in voege en wordt niet langer een onderscheid gemaakt tussen algemene rampen en landbouwrampen. Dit besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2020 tot uitvoering van het decreet werd op 9 november 2020 bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad (zie Codex.vlaanderen.be) Alle schade veroorzaakt door erkende uitzonderlijke weersomstandigheden worden gegroepeerd als RAMP en worden behandeld door het Vlaams Rampenfonds.

Vanaf heden is het niet langer het stads- of gemeentebestuur, maar de schadelijders zelf, die binnen zestig dagen na het schadelijk weersverschijnsel een aanvraag tot erkenning moeten indienen als ramp bij het Vlaams Rampenfonds. De aanvraag wordt bij voorkeur ingediend via het e-loket dat het Vlaams Rampenfonds ter beschikking stelt via rampenfonds.vlaanderen.be.

Hoe aanvragen

Indien je schade hebt geleden, contacteer eerst je verzekeringsmaatschappij. De tegemoetkoming voor schade wordt uitgesloten voor goederen die in principe kunnen verzekerd worden door een woningpolis (polis brand-“eenvoudige risico’s"). Voor meer info bekijk de voorwaarden schadevergoeding Vlaams Rampenfonds op de website van de Vlaamse overheid.

Wat schade in de landbouwsector betreft zijn de hoofdstukken I en II en artikel 25 van de verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 van toepassing. Meer info over de overgangsperiode schade aan teelten en niet-binnengehaalde oogsten op de website van de Vlaamse overheid.

Is er een erkenning als ramp?

Spreek eerst je verzekeraar aan waar je een brandpolis bij hebt!

Tip: verzamel zoveel mogelijk bewijsmateriaal om achteraf de schade aan te tonen (foto’s, interventieverslagen brandweer, facturen herstellingen,…)

Voorwaarden voor de burger/particulieren/zelfstandigen

Ben je getroffen door een natuurramp (hagel, windoverlast, wateroverlast,…) Dan kun je onder bepaalde voorwaarden een tussenkomst van het Vlaamse Rampenfonds krijgen.

    • Goederen die al verzekerd zijn binnen je gewone brandverzekering, komen nooit in aanmerking voor een vergoeding van het rampenfonds. Je moet je schadegeval aan je brandverzekeraar aangeven. Het is de verzekeraar die je zal vergoeden.
    • Goederen die niet verzekerd zijn binnen een brandpolis (hoewel een verzekering wel mogelijk was), worden enkel vergoed als je kan aantonen dat je recht had op een leefloon of een gelijkwaardige vergoeding, op het ogenblik van de ramp.
  • Voor goederen die niet verzekerbaar zijn door een gewone brandpolis, kun je eventueel een vergoeding krijgen van het rampenfonds. Op voorwaarde dat de natuurramp officieel erkend werd.
  • De officiële erkenning vindt plaats in het Belgische Staatsblad. Pas na de verschijning in het Belgisch Staatsblad is er officieel sprake van een erkende ramp. De erkenning kun je terug vinden op overheid.vlaanderen.be/erkende-rampen.

Aanvraag van een schadevergoeding

Als de ramp officieel erkend werd als natuurramp, dan heb je drie maanden de tijd (vanaf de maand die volgt op de publicatie in het staatsblad) om een schadedossier in te dienen bij het Vlaamse rampenfonds.

Schade melden bij het Vlaams Rampenfonds

  • het e-loket van het Vlaams Rampenfonds (externe website). Dit is de gemakkelijkste manier om jouw aanvraag correct en volledig in te dienen.
  • Via aanvraagformulieren.
  • Indien je er toch voor kiest om jouw aanvraag aan de hand van de aanvraagformulieren in te dienen, stuur dan jouw aanvraag met een beveiligde zending of afgifte tegen ontvangstbewijs naar de Vlaamse overheid. De formulieren kun je downloaden via de website van het Vlaams rampenfonds.

Regelgeving

Het landbouwrampenfonds is sinds de zesde staatshervorming een bevoegdheid van de Vlaamse overheid. Sinds 1 januari 2020 geldt de nieuwe Vlaamse regelgeving:

  • Decreet van 5 april 2019 houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest