Gemeente Gemeente Kaprijke

Subsidie zelfstandige onthaalouders

Wat

Er wordt een opstartpremie en een jaarlijkse een subsidie verleent aan zelfstandige onthaalouders, zelfstandige kinderdagverblijven en onthaalouders aangesloten bij de Dienst voor onthaalouders.

Vanaf 1 januari 2009 wordt voor nieuwe opvanginitiatieven die het lopende kalenderjaar worden opgestart voor het eerste jaar een starterspremie van 250 euro toegekend voor gezinsopvang (opvang tot en met 7 kinderen) en 500 euro voor groepsopvang (opvang vanaf 8 kinderen).

Deze premie is eenmalig. Voor de volgende jaren wordt de subsidie van 50 euro per capaciteitsplaats verleend.

 

Voorwaarden

Het initiatief moet gevestigd zijn op het grondgebied van Kaprijke. Het moet op 1 januari van het jaar waarvoor de subsidie aangevraagd wordt actief zijn en op 30 november van dat jaar nog werkzaam zijn. Het initiatief moet een attest van toezicht uitgereikt door kind en gezin of een erkenning door Kind en Gezin

Het attest of de erkenning dient het aantal toegekende capaciteitsplaatsen te vermelden. Het opvanginitiatief moet kinderen aanvaarden zonder onderscheid van ras, geslacht, politieke overtuiging of geloof.

Een afgevaardigde van het initiatief moet minstens 1 vergadering van de adviesraad lokaal overleg kinderopvang (LOK) hebben bijgewoond in het jaar waarvoor de subsidieaanvraag gebeurt.

Hoe aanvragen

Het initiatief moet jaarlijks een subsidieaanvraag indienen op het daartoe voorziene formulier en dit ten laatste op 30 november voor het afgelopen jaar

Wat heb ik nodig

Het initiatief moet een attest van toezicht uitgereikt door Kind en Gezin of een erkenning door Kind en Gezin bijvoegen bij de subsidieaanvraag.

Regelgeving

De gemeenteraad,

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;

Overwegende dat er in de gemeente een tekort is aan kwalitatieve kinderopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar;

Overwegende dat het aangewezen is om de subsidie toe te kennen voor zowel zelfstandige kinderdagverblijven, zelfstandige onthaalouders en onthaalouders aangesloten bij de Dienst voor onthaalgezinnen;

Gelet op het positief advies van het LOK van 10 februari 2009;

Besluit:    

Artikel 1: Het subsidiereglement voor zelfstandige kinderdagverblijven, zelfstandige

                         onthaalouders    en    onthaalouders    aangesloten    bij    de    Dienst    voor

onthaalgezinnen, zoals hierbijgevoegd, goed te keuren

Artikel 2:   Een afschrift wordt overgemaakt aan de gemeenteontvanger en de secretaris van het LOK

SUBSIDIEREGLEMENTZELFSTANDIGE KINDERDAGVERBLIJVEN,

ZELFSTANDIGEONTHAALOUDERS EN ONTHAALOUDERS AANGESLOTEN BIJ DE DIENST

Artikel 1: Vanaf 1 januari 2009 zal binnen de perken van het daartoe vereiste en goedgekeurde budget aan zelfstandige kinderdagverblijven, zelfstandige onthaalouders en onthaalouders aangesloten bij de Dienst voor onthaalgezinnen een jaarlijkse subsidie verleend worden ten bedrage van 50 euro per toegekende capaciteitsplaats.

Artikel 2: De      zelfstandige    kinderdagverblijven,    zelfstandige    onthaalouders    en

onthaalouders aangesloten bij de Dienst voor onthaalgezinnen moeten beschikken over een attest van toezicht uitgereikt door Kind en Gezin.

Artikel 3: Vanaf 1 januari 2009 wordt voor nieuwe opvanginitiatieven die het lopende kalenderjaar worden opgestart voor het eerste jaar een starterspremie van 250 euro toegekend voor gezinsopvang (opvang tot en met 7 kinderen) en 500 euro voor groepsopvang (opvang vanaf 8 kinderen).

Deze premie is eenmalig. Voor de volgende jaren wordt de subsidie van 50 euro per capaciteitsplaats verleend.

Artikel 4: Het initiatief moet gevestigd zijn op het grondgebied van Kaprijke. Het moet op 1 januari van het jaar waarvoor de subsidie aangevraagd wordt actief zijn en op 30 november van dat jaar nog werkzaam zijn. Het initiatief moet een attest van toezicht uitgereikt door Kind en Gezin of een erkenning door Kind en Gezin bijvoegen bij de subsidieaanvraag.

voorleggen. Het attest of de erkenning dient het aantal toegekende capaciteitsplaatsen te vermelden.

Artikel 5: Het opvanginitiatief moet kinderen aanvaarden zonder onderscheid van ras, geslacht, politieke overtuiging of geloof.

Artikel 6: Een afgevaardigde van het initiatief moet minstens 1 vergadering van de adviesraad lokaal overleg kinderopvang (LOK) hebben bijgewoond in het jaar waarvoor de subsidieaanvraag gebeurt.

Artikel 7: Het initiatief moet jaarlijks een subsidieaanvraag indienen op het daartoe voorziene formulier en dit ten laatste op 30 november voor het afgelopen jaar.

Artikel 8: Het initiatief verbindt zich er toe actief mee te werken aan het verspreiden van zijn aanbod op de gemeentelijke website.

Artikel 9: De aanvrager verbindt er zich toe elke wijziging die een invloed kan hebben op de toekenning van de gemeentelijke subsidie, onmiddellijk bekend te maken aan het college van burgemeester en schepenen.