Gemeente Gemeente Kaprijke

Omgevingsvergunning voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Wat

Als je in Vlaanderen een bedrijf wilt starten, moet je nagaan of je een omgevingsvergunning nodig hebt voor het exploiteren van ingedeelde inrichtingen of activiteiten. In bepaalde gevallen is er alleen een meldingsplicht. Dat hangt af van het feit of jouw bedrijf behoort tot klasse 1, 2 of 3 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM).

Voorwaarden

Ga eerst na tot welke klasse jouw bedrijf behoort. De klassen 1, 2 en 3 duiden op de graad van mogelijke hinder van jouw bedrijf voor mens en milieu. De indeling in klassen is gebaseerd op de aard en de belangrijkheid van de milieueffecten.

 • Klasse 1 betekent de meest hinderlijke activiteit.
 • Klasse 2: minder hinderlijke activiteit.
 • Klasse 3: de minst hinderlijke activiteit.

De VLAREM-wegwijzer helpt je om de klasse van jouw bedrijf te bepalen. Je komt ook te weten of je een vergunning of een melding nodig hebt, en zo ja, welke vergunning en waarvoor. Je kunt ook de meest recente lijst van het VLAREM raadplegen.

Afhankelijk van de klasse, heb je een andere omgevingsvergunning nodig:

 • Voor klasse 1 en 2 heb je een vergunning nodig.
 • Voor klasse 3 geldt alleen meldingsplicht.

Voor alle drie categorieën dien je een aanvraagformulier in te vullen.

Hoe aanvragen

Dossiers op Vlaams en provinciaal niveau (eerste aanleg)

Alle Vlaamse en provinciale projecten

 • Vlaamse projecten en projecten over twee of meer provincies
 • provinciale projecten en projecten over twee of meer gemeenten
 • ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 1
 • meldingen, bijstellingen,…die horen bij bovenstaande projecten

moeten via het online Omgevingsloket worden ingediend bij de deputatie van de provincie waar de exploitatie zal plaatsvinden.

Vlaamse en provinciale projecten in faciliteitengemeenten worden nog op papier ingediend bij de deputatie van de provincie waar de exploitatie zal plaatsvinden.

Na de aanvraag wordt één openbaar onderzoek en één adviesronde georganiseerd. De vergunning wordt toegekend of geweigerd binnen 4,5 maanden.

Dossiers op lokaal niveau (gemeenten)

De lokale dossiers voor ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 2 moeten via het online Omgevingsloket worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar de exploitatie zal plaatsvinden.

Lokale projecten in faciliteitengemeenten worden nog op papier ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar de exploitatie zal plaatsvinden.

Na de aanvraag wordt één openbaar onderzoek en één adviesronde georganiseerd. De vergunning wordt toegekend of geweigerd binnen 3,5 maanden.

Meldingsplicht

Behoort jouw bedrijf tot klasse 3? Dan ben je enkel verplicht om dit te melden.

Beroep

Als jouw vergunning geweigerd wordt, kun je in beroep gaan tegen deze beslissing.

 • Bedrijven van klasse 1 kunnen beroep aantekenen bij de Vlaamse Regering.
 • Bedrijven van klasse 2 kunnen beroep aantekenen bij de deputatie van de provincie.

Omzetting van lopende milieuvergunningen

Voor bepaalde milieuvergunningen kan een exploitant via een eenvoudige procedure in het omgevingsloket de omzetting naar een omgevingsvergunning voor onbepaalde duur vragen. De lopende milieuvergunning moet voldoen aan de onderstaande voorwaarden.

 • De milieuvergunning werd verleend voor 20 jaar.
 • De omzetting wordt gevraagd tussen de 48ste en 36ste maand vóór het einde van de milieuvergunning.
 • De stedenbouwkundige handelingen die noodzakelijk zijn voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting, zijn op het tijdstip van de vraag tot omzetting hoofdzakelijk vergund.
 • De vraag tot omzetting vereist geen MER of passende beoordeling.
 • Noch het betrokken publiek, noch de adviesinstanties dienen een gemotiveerd bezwaar in tijdens de omzettingsprocedure.

In alle andere gevallen moet de exploitant voor het hernieuwen van de omgevingsvergunning een nieuwe aanvraag indienen in het online omgevingsloket.

Hulp bij aanvraag van de omgevingsvergunning

Heb je hulp nodig bij de aanvraag van je vergunning? Neem contact op met de dienst Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw.

Kostprijs

Voor het afleveren van een beslissing omtrent jouw aanvraag, wordt een retributie aangerekend.

Het bedrag is te betalen bij de indiening van jouw aanvraag.

 • Klasse 1: 350 euro;
 • Klasse 2: 100 euro;
 • Melding van de verandering van een vergunde inrichting (klasse 3): 25 euro

Meer info

Heb je een advies of een vergunning nodig van het Agentschap Wegen en Verkeer
(AWV)? Dat kan vanaf nu makkelijk online via wegenenverkeer.be/adviezen-vergunningen.

AWV geeft advies bij het afleveren van omgevingsvergunningen. We adviseren bijvoorbeeld over mobiliteit, bouw- en rooilijnen, inritten, publiciteit en bouwvrije stroken langs autosnelwegen. Daarnaast geven we informatie bij de verkoop van vastgoed over o.a. de bouw- en rooilijn.

Je kan online ook een vergunning aanvragen voor het gebruik van of de aanpassing aan het openbaar domein langs gewest- en autosnelwegen. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van containers, de inname van parkeerplaatsen, aanpassingen aan de berm bij de aanleg van uw inrit of het plaatsen van tijdelijke bewegwijzering of tijdelijke publiciteit.