Gemeente Gemeente Kaprijke

Milieuhinder melden

Wat

Bij verschillende bedrijvigheden kan men milieuhinder ervaren. Denk maar aan de bouw of landbouw. Er zijn veel verschillende soorten milieuhinder. Je kan melding maken van: 

  • Geluids- en geurhinder
  • Rook- en stofhinder
  • Lichthinder
  • Opslag van afval
  • Asbest
  • Water- en bodemverontreiniging
  • Sluikstorten op privaat terrein
  • Sluikstorten op openbaar terrein
  • Niet reglementaire uitvoering van omgevingsvergunningen en meldingen (voorbeelden: illegale grondwaterwinning, foutief uitgevoerde bronbemalingen, nachtelijke luidruchtige activiteit, ….)

Hoe kan je milieuhinder melden?

Indien je meent dat er sprake is van milieuhinder, of dat er een milieumisdrijf wordt of al is gepleegd, dan kan je hier in eerste instantie melding van doen bij de Politiezone Meetjesland. Zij kunnen ter plaatse de nodige vaststellingen doen. Op basis hiervan zal onze lokale toezichthouder, de omgevingsambtenaar, een beslissing nemen inzake al dan niet doorverwijzing naar het parket.  

Je kan ook een melding aan de milieu-inspectie doen. Die zal afhankelijk, van de aard van de inbreuk en de instantie die de inbreuk begaat, zelf optreden of doorverwijzen naar de lokale toezichthouder.

Je kan ook via de Gemeente Kaprijke melding doen. Dit kan telefonisch, per e-mail of via onze website via www.kaprijke.be/meldpunt. Na het indienen van de melding zal een medewerker met jou contact opnemen om het probleem verder te bekijken. De behandelingstermijn kan verschillen afhankelijk van de ernst of prioriteit van de inbreuk.