Gemeente Gemeente Kaprijke

Mantelzorgpremie

Wat

Het OCMW van Kaprijke kan onder de hierna gestelde voorwaarden een mantelzorgtoelage toekennen aan personen die op vrijwillige en onbezoldigde basis een “zorgbehoevende persoon” verzorgen.

Hiermee wil het bestuur het werk honoreren van de mantelzorger die op een zeer intense manier en permanent instaat voor de verzorging van een zorgbehoevende persoon, zodat deze zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. De mantelzorger kan ook de echtgenoot zijn.

Voorwaarden

De zorgbehoevende:

- woont op grondgebied Kaprijke

- scoort op de BEL-profielschaal tussen 30 t.e.m. 34 punten

- is ouder dan 18 jaar

- vraagt de premie aan

- heeft geen recht op een tegemoetkoming vanuit de zorgverzekering

 

De mantelzorger:

- woont op grondgebied Kaprijke

- staat op een intense manier en langdurig in voor de zorg van de aanvrager, zodat deze zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen

- kan ook de echtgeno(o)t(e) zijn

Hoe aanvragen

De zorgbehoevende vraagt de premie aan. De mantelzorger ondertekent mee de aanvraag.

Een maatschappelijk werker komt langs om de intensiteit van de mantelzorg vast te stellen. Indien er geen attest van zorgbehoevendheid kan worden voorgelegd, zal dit ook worden opgemaakt.

Elk jaar komt een maatschappelijk werker langs om de situatie te evalueren.

Kostprijs

De gemeentelijke mantelzorgtoelage bedraagt 25,00 € per maand vanaf de maand van aanvraag. De premie wordt één keer jaar uitbetaald.

Er kan per zorgbehoevende en per mantelzorger slechts 1 aanvraag gedaan worden, cumulatie van 2 premies is uitgesloten.

Bij overlijden of verhuis van de mantelzorger of de zorgbehoevende in de loop van het jaar, wordt de mantelzorgtoelage uitbetaald evenredig met het aantal maanden die verstreken zijn.

De premie wordt door het OCMW verleend binnen de perken van het daartoe voorziene budget.

Wat heb ik nodig

Indien u beschikt over een BEL-profielschaal die nog niet ouder is dan een jaar, kan u deze ter beschikking houden voor de maatschappelijk werker die bij u langs komt.