Gemeente Gemeente Kaprijke

Brandstoftoelage

Wat

Mensen die zich in een financieel moeilijke situatie bevinden, kunnen elk jaar een korting krijgen op hun verwarmingsfactuur van het Sociaal Verwarmingsfonds.

U kunt een tegemoetkoming krijgen in uw factuur voor deze brandstoffen:

 • huisbrandolie (mazout) aan de pomp en in bulk (voor het vullen van een brandstoftank aan huis);
 • verwarmingspetroleum (type c) aan de pomp;
 • bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveelheden (in een propaangastank, niet in flessen).

Het Fonds komt dus niet tussen voor:

 • elektrische verwarming;
 • aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet;
 • propaangas in gasflessen;
 • butaangas in gasflessen.

Voorwaarden

U behoort tot één van volgende categorieën:

 1. U heeft via het ziekenfonds recht op verhoogde tegemoetkoming of het OMNIO-statuut. (op uw ziekenfondsklevers heeft u een code met xx1/xx1).
 2. U heeft een laag inkomen wat betekent dat het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van uw huishouden lager is dan of gelijk aan 18 363,39 euro vermeerderd met 3 399,56 euro per persoon ten laste.
 3. U heeft een schuldenoverlast. Er werd ten aanzien van u een beschikking van toelaatbaarheid uitgesproken in het kader van een collectieve schuldenregeling of er loopt ten aanzien van u een procedure van schuldbemiddeling overeenkomstig de wet op het consumentenkrediet.

Hoe aanvragen

Neem binnen de 60 dagen na de levering van de brandstof contact op met het OCMW van uw gemeente.

Het OCMW zal onder meer:

 • nagaan of u voldoet aan de voorwaarden
 • nakijken of het leveringsadres dat op de factuur staat hetzelfde is als het adres waar u gewoonlijk verblijft
 • enkele documenten opvragen.

Maak een afspraak met de Sociale Dienst

Kostprijs

Het Fonds komt voor maximaal 1500 liter per huishouden en per kalenderjaar tussen. De toelage kan maximaal 210 euro bedragen.

U bent niet verplicht 1500 liter brandstof in één keer aan te kopen. Zo kan u bv. driemaal langskomen met factuur van 500 liter. U zal dan driemaal 70 euro ontvangen.

Wat heb ik nodig

 • uw identiteitskaart
 • uw leveringsbon of factuur van de brandstof
 • uw bankkaart

Uitzonderingen

De maatregel is bedoeld voor mensen die zelf de gevolgen van de prijsstijgingen ondervinden.
Er wordt daarom geen toelage toegekend aan personen die verblijven in:

 • een woonzorgcentrum (rusthuis)
 • een opvanghuis
 • of een ziekenhuis

Meer info

Er kan geen toelage gegeven worden voor brandstof die meer dan 60 dagen geleden werd geleverd. Kom dus na levering, zo snel mogelijk langs met uw factuur of leveringsbon.

Ga voor alle informatie over het Sociaal Verwarmingsfonds naar www.verwarmingsfonds.be