Gemeente Gemeente Kaprijke

Aanpassingspremie voor ouderen

Wat

Het gemeentebestuur voorziet een premie voor ouderen die hun woning wensen aan te passen aan de specifieke noden die oudere gebruikers vereisen om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.

Voor een aantal infrastructurele ingrepen aan de woning kunnen zij een subsidie ontvangen.

Onder aanpassingswerken worden begrepen:

1. Plaatsing van technische installaties en hulpmiddelen

 • het installeren van een badkamer (met minstens een douche en een wastafel) die aangepast is aan een bejaarde. Voor een tweede badkamer kan alleen een premie worden verkregen als ze op een andere woonverdieping ligt dan de eerste;
 • het plaatsen van een aangepast toilet en/of een tweede toilet op een andere woonverdieping;
 • het installeren van een traplift of rolstoelplateaulift;
 • het installeren van vaste, in de woning verankerde elektromechanische hulpmiddelen om zich te verplaatsen;
 • het aanbrengen van handgrepen en steunmiddelen in de sanitaire ruimten;
 • het automatiseren van de bestaande toegangsdeur, garagepoort of rolluiken.

2. Verbouwingswerken die de woning veiliger en beter toegankelijk maken

 • het toegankelijk maken van de woning door hellende vlakken, een verbrede toegangsdeur (al dan niet automatisch) en door het wegwerken van hinderlijke drempels;
 • het creëren van voldoende ruimte in de woning door het verbreden van de gang en de deuropeningen of het vergroten of herschikken van woonvertrekken of sanitaire ruimten;
 • het verhogen of verlagen van vloeren om niveauverschillen op de woonverdieping weg te werken;
 • het plaatsen van een veilige trap om de verdiepingen beter toegankelijk te maken;
 • verbouwings- en inrichtingswerken om een wooneenheid te maken waarin de bejaarde zelfstandig en afzonderlijk kan wonen.

Voorwaarden

 1. De geldende subsidie is slechts éénmaal geldig per installatieadres.
 2. De subsidie kan alleen toegekend worden voor vergunde woningen, zoals bedoeld in de Vlaamse codex ruimtelijke ordening.
 3. De woning heeft een adres op het grondgebied van de gemeente Kaprijke. De woning wordt bewoond als hoofdverblijfplaats.
 4. Voor subsidiëring komen enkel particulieren (= natuurlijke personen) in aanmerking.
 5. De subsidie kan aangevraagd worden door de bewoner van de woning of de verhuurder die de betreffende woning verhuurt via een Sociaal Verhuurkantoor met een contract van minstens 9 jaar.
 6. De aanvrager of een lid van het gezin dat de woning bewoont, is 65 jaar of ouder op het moment van de aanvraag.
 7. Het netto belastbaar gezinsinkomen mag niet hoger zijn dan 30 060 euro, verhoogd met 1 570 euro per persoon ten laste voor het referentiejaar 2017. Deze inkomensgrenzen worden jaarlijks aangepast en evolueren mee met de ontwikkeling van de gezondheidsindex.
 8. Facturen mogen op de aanvraagdatum maximum 1 jaar oud zijn. Zowel facturen van aannemers als materiaalfacturen van doe-het-zelvers komen in aanmerking.
 9. Indien de aanvrager geen eigenaar is van het gebouw waarvoor de premie wordt aangevraagd, verklaart de eigenaar, via medeondertekening van de aanvraag, zijn akkoord.
 10. De plaatsing gebeurt conform de geldende wetten, reglementeringen, verordeningen.
 11. De toelage kan gecumuleerd worden met andere bouw- of renovatiepremies.

Hoe aanvragen

De aanvraag voor een subsidie dient te worden overgemaakt aan het gemeentebestuur van Kaprijke ter attentie van de afdeling Wonen en Werken (via Veneco/Woonwijzer: kaprijke@wooneco.be).

Vul hier het online aanvraagformulier in 

De aanvraag dient de volgende gegevens te bevatten en/of vergezeld zijn van:

 • het rekeningnummer van de aanvrager;
 • het adres van de woning;
 • een technische beschrijving van de uitgevoerde werken;
 • een kopie van de officiële facturen. In geval van plaatsing door een aannemer een kopie van de officiële factuur van de aannemer. De facturen moeten gedetailleerd worden opgemaakt op datum, op naam van de aanvrager van de subsidie met duidelijke vermelding van het adres waar de werken zijn uitgevoerd. De kostprijs van de materialen en werkuren moet opgesplitst zijn;
 • duidelijke foto’s van de uitgevoerde werken;
 • een kopie van het aanslagbiljet.

Binnen 90 dagen na ontvangst van de aanvraag beslist het college van burgemeester en schepenen over het al dan niet toekennen van de premie. Aan het toekennen kunnen bijzondere voorwaarden verbonden worden. Bij gemotiveerde beslissing kan de toekenning van de premie geweigerd worden. De aanvrager wordt schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing met betrekking tot de aanvraag.

Het reglement voorziet in premies volgens een getrapt systeem:

 • premie van 50 % van het factuurbedrag in het geval dat het totaal van de aanvaarde factuurbedragen minimaal 100 euro en maximaal 1 199 euro bedraagt;
 • premie van 10 % van het aanvaarde factuurbedrag als het totaal van de aanvaarde factuurbedragen 1 200 euro of meer bedraagt en dit zal dan een aanvullende premie op de Vlaamse premie worden.

Het maximum van de premie wordt vastgelegd op 600 euro.

Meer info

Heeft u toch hulp nodig, aarzel niet om een afspraak te maken.

Maak een afspraak met Veneco/Woonwijzer