Gemeente Gemeente Kaprijke

Aanvullende premie aanpassing en verbetering woning

Wat

Het gemeentebestuur verstrekt een aanvullende premie op de verbeterings- en aanpassingspremie van het Vlaamse Gewest:

Voorwaarden

Voorwaarden waaraan de aanvrager moet voldoen:
- de aanvrager moet een natuurlijk persoon zijn;
- de premie kan aangevraagd worden door bewoners (eigenaars, huurders). Eigenaar-verhuurders die hun woning gedurende minstens 9 jaar verhuren via een erkend sociaal verhuurkantoor kunnen ook beroep doen op de premie.


Voorwaarden waaraan de woning moet voldoen:
- de woning moet op de dag van de premieaanvraag minstens 20 jaar oud zijn. De ouderdomsbeperking op de woning geldt niet voor aanvragen i.v.m. uitbreidingswerken (te kleine woning) of i.v.m. aanpassingswerken voor 65+ of mindervaliden.
- de woning is de hoofdverblijfplaats. Kamerwoningen komen niet in aanmerking;
- het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van de woning mag niet meer zijn dan 1 200 euro;
- de woning moet gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente Kaprijke;
- de woning moet na uitvoering van de werken voldoen aan de eisen gesteld voor minimaal klein comfort (bad of douche, toilet met spoeling en voorziening stromend water waar mogelijk op het openbaar waterleidingnet);
- de aanvrager kan voorafgaand aan de werken technisch advies inwinnen via een architect of via de technisch adviseur van Wooncentrum Meetjesland

Hoe aanvragen

De premie wordt aangevraagd via het daartoe voorziene aanvraagformulier.

Het college van burgemeester en schepenen zal op zicht van de ingediende stukken een beslissing nemen omtrent de toekenning of weigering van de premie.

Kostprijs

Elke inwoner die een verbeterings- en aanpassingspremie aanvraagt die door het Vlaamse Gewest wordt goedgekeurd, heeft automatisch recht op een gemeentelijke aanvullende premie van 15 % op het door het Vlaamse Gewest toegekende premiebedrag met een maximum van 750 euro.

Wat heb ik nodig

Bij het daartoe voorziene aanvraagformulier voegt u:

-Beslissing van Wonen Vlaanderen betreffende de toekenning van de premie
-kopie van rekeninguittreksel van de uitbetaling.