Gemeente Gemeente Kaprijke

Advies van de Lokale Adviescommissie (LAC) over afsluiting of heraansluiting van elektriciteit, aardgas of water

Wat

De netbeheerder of waterleverancier die een verbruiker wil afsluiten, moet in bepaalde gevallen eerst advies vragen aan de Lokale Adviescommissie (LAC) van de gemeente. In die commissie zitten mensen van het OCMW, de netbeheerder of waterleverancier, en eventueel de schuldbemiddelaar van de verbruiker.

Het OCMW onderzoekt dan eerst de situatie van de verbruiker. Als het probleem niet opgelost kan worden, bespreekt de LAC het dossier op een vergadering. Ook de verbruiker wordt uitgenodigd op de vergadering om zich te verdedigen. De LAC beslist dan over afsluiting of heraansluiting van elektriciteit, aardgas of water.

Voorwaarden

De netbeheerder moet de Lokale Adviescommissie (LAC) toestemming vragen om de verbruiker af te sluiten van elektriciteit en/of aardgas

 • als de verbruiker een afbetalingsplan weigert of niet naleeft
 • als de netbeheerder geen toegang krijgt tot de ruimte van de meter of budgetmeter voor plaatsing, inschakeling, controle van de meter of opname van de meterstand
 • als de netbeheerder geen toegang krijgt tot de ruimte van de budgetmeter om de stroombegrenzer te kunnen uitschakelen
 • als het leveringscontract werd opgezegd om een andere reden dan wanbetaling en de verbruiker geen leveringscontract met een andere energieleverancier heeft gesloten.

De waterleverancier moet de Lokale Adviescommissie (LAC) toestemming vragen om de verbruiker (van water voor huishoudelijk gebruik) af te sluiten:

 • als de verbruiker weigert om met de waterleverancier een regeling uit te werken voor de betaling van openstaande facturen of de regeling niet nakomt
 • als de waterleverancier geen toegang krijgt tot de ruimte van de watermeter om de aansluiting of die watermeter te controleren
 • als de verbruiker weigert om de procedures te volgen voor de overname van de waterlevering of voor een vernieuwde indienststelling van de waterlevering.

Ook de verbruiker kan de LAC een verzoek sturen om heraangesloten te worden. Dan kan alleen als de reden voor afsluiting niet langer geldt en de netbeheerder of waterleverancier een verzoek tot heraansluiting toch heeft geweigerd.

Hoe aanvragen

- het OCMW wordt op de hoogte gebracht van het feit dat u een openstaand saldo heeft en schrijft u naar aanleiding hiervan een brief met de vraag contact te nemen.

- U kan contact nemen met het OCMW om een voorstel tot afbetaling te formuleren of afspraken te maken omtrent het plaatsen van een budgetmeter.

- Op de vergadering van de LAC wordt uw voorstel besproken. indien u dit wenst kan u hierbij aanwezig zijn om uw dossier te verdedigen.

- Er wordt u een beslissingsbrief opgestuurd.

- Indien u zich niet aan de gemaakte afspraken houdt, komt uw dossier opnieuw voor de LAC, deze keer met het voorstel tot afsluiting.

 

 

Kostprijs

Kost

De bemiddeling door de LAC en eventuele begeleiding door het OCMW is gratis voor de verbruiker.
Kosten voor afsluiting of heraansluiting zijn altijd voor de klant.

Regelgeving

Decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water.
Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid
Besluit van de Vlaamse regering van 16 september 1997 betreffende de samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water.
Energiedecreet 8 mei 2009 (Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid).

Uitzonderingen

In deze gevallen kan de netbeheerder de verbruiker afsluiten zonder advies te vragen aan de LAC:

 • als de woning niet bewoond is
 • als de verbruiker fraude heeft gepleegd en niet toelaat dat de situatie wordt rechtgezet
 • als de toestand onveilig is (gevaar voor brand, elektrocutie, …)
 • als de verbruiker verhuisd is en zijn verhuis niet goed geregeld heeft.

In deze gevallen kan de waterleverancier de verbruiker afsluiten zonder advies te vragen aan de LAC:

 • als de woning niet bewoond is
 • als de verbruiker of eigenaar fraude heeft gepleegd
 • zodra en zolang als er gevaar is voor de volksgezondheid (en er een bevel tot afsluiting is van een toezichthoudende ambtenaar)
 • als de verbruiker geen keuring, inventarisatie, controle of onderhoud toelaat van het huishoudelijk leidingnet (en er een bevel tot afsluiting is van een toezichthoudende ambtenaar)
 • als bij keuring blijkt dat het huishoudelijke leidingnet niet volgens de regels is (en er een bevel tot afsluiting is van een toezichthoudende ambtenaar).