Gemeente Gemeente Kaprijke

Vraag voor de raad? Kom naar het vragenhalfuurtje!

Wat

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn hebben sinds kort een inspraakreglement. Het doel van dit reglement is om de inwoners van Kaprijke en Lembeke meer inspraak te geven in het beleid. Eén van de blikvangers is het nieuwe vragenhalfuurtje.

Wat? Wanneer?

Elke inwoner heeft spreekrecht in de gemeenteraad. Je kan vragen stellen aan de raadsleden of je mening kenbaar maken. Vanaf nu is hiervoor elke maand een halfuurtje tijd voorzien bij de start van de zittingen om 19.30 uur.

In eerste instantie worden vragen voor de gemeenteraad behandeld. Vragen voor de raad voor maatschappelijk welzijn worden tweede in rang behandeld.

Wat komt aan bod?

Je kan als inwoner van onze gemeente vragen stellen over eender welk onderwerp, maar je vraag mag ook gaan over een agendapunt van de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn.

Hoe stel ik mijn vraag?

Vragen met betrekking tot agendapunten van de raden kunnen op de dag van de zitting zelf gesteld worden. Je hoeft hiervoor geen voorafgaande aanvraag in te dienen. De agenda is steeds acht dagen vóór de bijeenkomst van de raad integraal na te lezen op www.kaprijke.be/bekendmakingen. Je beperkt je hierbij tot maximaal twee punten die op de agenda van de raad staan.

Wens je een vraag te stellen over iets wat niet op de agenda staat, dan dien je hiervoor een aanvraag in via info@kaprijke.be, en dit 14 kalenderdagen vóór de zitting van de raden.

Je kan je vraag ook indienen via het online aanvraagformulier.

Hoe kom ik aan het woord?

De totale spreektijd bedraagt maximaal 30 minuten en elke spreker mag maximaal vijf minuten het woord voeren.

De raadsleden zullen indien mogelijk onmiddellijk een antwoord formuleren op de mondelinge vraag. Is een onmiddellijk antwoord niet meteen mogelijk, dan ontvangt de vraagsteller een schriftelijk antwoord van het college van burgemeester en schepenen of het vast bureau tegen de volgende zitting.

Goede afspraken maken goede vrienden

Het is niet toegelaten om binnen het jaar dezelfde vraag te stellen onder ongewijzigde omstandigheden.

Het is geenszins de bedoeling om een debat te voeren. Hou het fijn voor iedereen en gebruik geen lasterlijke of beledigende taal.

In bijlage kan je het inspraakreglement nalezen.