Gemeente Gemeente Kaprijke

Verkiezingen 2024

Wat

In 2024 vinden er twee verkiezingsdagen plaats: op 9 juni 2024 en 13 oktober 2024.

Ben je 18 jaar of ouder? Ben je kiesgerechtigd? Dan mag jij naar de stembus.

Waarvoor moet ik stemmen?

Verkiezingen op 9 juni 2024

Op zondag 9 juni zijn er verkiezingen voor:

Verkiezingen op 13 oktober 2024

Op 13 oktober 2024 gaan we opnieuw stemmen voor:

Wie mag er stemmen?

De Belgische inwoners en de vooraf geregistreerde niet-Belgische inwoners die voldoen aan de kiesvoorwaarden, worden opgenomen op de kiezerslijst. Zij ontvangen eind september 2024 een uitnodigingsbrief om te gaan stemmen.

Wanneer voldoe je aan de kiesvoorwaarden:

 • Oud genoeg bent: 16 (Europees Parlement) of 18 jaar
 • Belg bent
 • Je stemrecht nog hebt

Geen Belg, maar wel nationaliteit van de Europese Unie?

Dan mag je stemmen voor de lokale en Europese verkiezingen.

Je moet je wel eerst:

Heb je de nationaliteit van een land buiten de Europese Unie?

Dan mag je stemmen voor de lokale verkiezingen als je:

Je hebt je stemrecht nog

Iedereen heeft normaal gezien stemrecht. Behalve als een rechter dat (tijdelijk) wegneemt.

Bijvoorbeeld bij mensen die:

 • een misdrijf gepleegd hebben door een psychische ziekte of verstandelijke beperking (geïnterneerden)
 • ‘verlengd minderjarig’ of ‘onbekwaam’ verklaard zijn door een verstandelijke beperking

Moet ik gaan stemmen?

Nee en ja:

Wat heb ik nodig tijdens het stemmen?

Je verblijfskaart en oproepingsbrief.

Op de dag van de verkiezingen ga je naar het stembureau dat op je oproepingsbrief staat.

In onze gemeente stemmen we elektronisch. In het filmpje hieronder wordt uitgelegd hoe dit in zijn werk gaat:

Als je liever eens in persoon wilt komen oefenen, dan kan dit op de oefencomputers op volgende plaatsen:

 • Administratief Centrum, Veld 1, 9970 Kaprijke
 • Bibliotheek Kaprijke, Plein 24, 9970 Kaprijke
 • Sporthal Lembeke, Heihoekse Kerkwegel 11, 9970 Kaprijke

Op deze plaatsen kan je tussen de openingsuren oefenen op een echte stemcomputer.

Stemmen met volmacht

Als je niet gaat stemmen, dan kan je een boete krijgen van 40 tot 80 euro. Maar in bepaalde omstandigheden kan een kiezer een volmacht geven aan een andere kiezer om in zijn/haar plaats te stemmen. Een persoon met een handicap mag zich laten bijstaan door een persoon van zijn keuze.

Situaties waardoor je je volmacht kan geven:

 • Ziekte
 • Buitenlands verblijf
 • Verplicht werken (kan geen vrijaf nemen)
 • Studeren voor examens

Volmachtsregels Federale verkiezingen 9 juni 2024

Voor de verkiezingen van 9 juni 2024 moet geen attest meer bij de volmacht worden toegevoegd. De reden van de afwezigheid moet op het volmachtformulier worden geattesteerd.

Kiezers die een volmacht geven omwille van een verblijf in het buitenland (vakantie), maar niet over bewijsstukken bezitten moeten altijd een verklaring op eer ondertekenen. Hetzelfde geldt voor kiezers die niet naar het stembureau kunnen komen omwille van een activiteit als zelfstandige. 

De nodige formulieren vind je hier: 

Een EU burger kan niet op kandidaten voor de Kamer of het Vlaams Parlement stemmen. Bijgevolg kan deze kiezer geen volmacht uitoefenen voor een Belg.

Dit betekent ook dat een Belgische kiezer uit Sint-Truiden enkel een volmacht kan geven aan een andere kiezer uit de kieskring Limburg, dus niet aan een kiezer uit Brugge.

Een EU kiezer uit Sint-Truiden, kan dan wel een volmacht geven aan een andere EU kiezer uit Brugge, omdat beide kiezers op dezelfde kandidaten kunnen stemmen.

Volmacht lokale verkiezingen 13 oktober 2024

Voor de verkiezingen van 13 oktober 2024 gelden andere volmachtsregels.

 • Bij ziekte dient de kiezer wel een medisch attest in bij de volmacht. Een arts die zelf kandidaat is, mag geen attest geven.
 • Ben je om beroeps- of dienstredenen in het buitenland? Dan voeg je bij de volmacht een attest van je werkgever. Ook de leden van je gezin of je medereizigers kunnen op basis van dat attest een volmacht geven.
 • Moet je op de dag van de verkiezingen werken? Ook dan voeg je bij de volmacht een attest van je werkgever.
 • Ben je schipper, marktkramer of kermisreiziger? Dan heb je een attest nodig waaruit de uitoefening van het beroep blijkt. Deze wordt afgeleverd door de burgemeester van de gemeente waar de kiezer in het bevolkingsregister is ingeschreven (formulier A96b). Ook de leden van je gezin die met jou samenwonen, kunnen op basis van dat attest een volmacht geven.
 • Bevind je je in een toestand van vrijheidsbeneming door een rechterlijke maatregel? Dan heb je een attest van de directie van de inrichting waar je verblijft nodig.
 • Kan je door je geloofsovertuiging niet stemmen? Voeg dan bij de volmacht een attest van de religieuze overheid toe.
 • Studenten die niet naar het stemlokaal kunnen gaan, kunnen een attest van de directie van de instelling waar hij studeert aanvragen.
 • Verblijf je om een andere reden in het buitenland? Voeg bij de volmacht een attest van de burgemeester of van zijn gevolmachtigde toe waarmee deze de onmogelijkheid om op 13 oktober 2024 naar het stemlokaal te gaan, vaststelt. Vraag dit attest (formulier A96a) aan bij de burgemeester uiterlijk op 12 oktober 2024 en voeg bij je aanvraag de nodige bewijsstukken. Bijvoorbeeld: een reservatie bij een reisbureau, een kopie van een hotelvoucher, een kopie van een vliegtuigticket, een bewijs van boeking of een reservatie van een hotel of kampplaats via internet etc.

Volmacht krijgen

De kiezer die niet zelf gaat stemmen, is de volmachtgever. De kiezer die gaat stemmen in de plaats van de volmachtgever, is de volmachtkrijger. De volmachtkrijger mag slechts één volmacht aanvaarden.

In sommige gemeenten zullen de kiezers ook een digitale uitnodigingsbrief ontvangen. Ook die kiezers moeten een papieren versie van hun eigen uitnodigingsbrief en die van de volmachtgever meebrengen om een volmacht te kunnen uitoefenen. Een digitale uitnodigingsbrief op het scherm van een smartphone tonen is niet voldoende.

Op de verkiezingsdag brengt de volmachtkrijger de volgende documenten mee naar het stembureau waar de volmachtgever moet stemmen:

 • het ingevulde en ondertekende volmachtformulier A95
 • de eigen identiteitskaart
 • de eigen uitnodigingsbrief
 • de uitnodigingsbrief van de volmachtgever
 • het attest dat bewijst dat de volmachtgever niet zelf kan gaan stemmen

Maak een afspraak met de dienst Burgerzaken voor een volmacht

Hoe vaak moeten we normaal eigenlijk stemmen?

We moeten elke 5 of 6 jaar stemmen. We stemmen op 4 niveaus:

1. Europees

2. Belgisch of federaal

 • Kamer van volksvertegenwoordigers
 • om de 5 jaar

3. Regionaal

 • Vlaams Parlement, of Waals Parlement, of Brussels Parlement of Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
 • om de 5 jaar

4. Lokaal