Gemeente Gemeente Kaprijke

Verhuur standpijpen voor evenementen

Wat

Sinds april 2022 kan de gemeente opnieuw via de standpijpen (met een capaciteit tot maximaal 4 m²/uur) van De Watergroep de dienstverlening “waterlevering” zelf aanbieden aan lokale verenigingen of organisatoren van activiteiten op openbaar domein.

Doel

Voor sommige evenementen of een andere tijdelijke activiteit is er water nodig, ondanks men niet beschikt over gewone waterkranen. Gemeente Kaprijke wil in specifieke situaties de mogelijkheid bieden om in dat geval een standpijp te huren, die aangesloten worden op een brandkraan (hydrant) in de straat.

Wie komt in aanmerking om de standpijp aan te vragen:

  • erkende verenigingen, feest-, buurt- en straatcomités, onderwijsinstellingen op grondgebied Kaprijke, zorginstellingen voor ouderen of voor personen met een handicap;
  • tijdelijke projectgroepen voor de organisatie van een evenement of activiteit.

Voor welke activiteiten kan de standpijp aangevraagd worden:

  • kortdurende en tijdelijke evenementen of activiteiten op grondgebied Kaprijke (de maximum uitleenperiode van de standpijp is zeven opeenvolgende dagen);
  • én het evenement of de activiteit moet plaatsvinden op het grondgebied van Kaprijke;
  • én het evenement of de activiteit moet publiek toegankelijk zijn, al dan niet tegen betaling;
  • én het evenement of de activiteit is goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.

Voor welke activiteiten kan de standpijp niet aangevraagd worden:

  • voor privé-activiteiten die niet publiek toegankelijk zijn;
  • voor reguliere activiteiten van ondernemingen bv. bouwwerven. Zij kunnen bij De Watergroep terecht voor het aanvragen van een standpijp.

Voorwaarden

Plaats van de standpijp

De standpijp wordt opgesteld op het grondgebied van Kaprijke. 

Debiet van de standpijp

Het is enkel mogelijk om een kleine standpijp met een capaciteit tot maximum 4m³/uur te ontlenen voor een tijdelijk gebruik.

Grote waterleveringen via een grote standpijp verlopen steeds via De Watergroep. www.dewatergroep.be/standpijp

Plaatsen, wegnemen en positie van de standpijp

Het plaatsen en het wegnemen gebeurt uitsluitend door het gemeentepersoneel. Dit gebeurt zoveel mogelijk tijdens de normale werkuren.

Gebruik van de standpijp

De standpijp moet gedurende de periode van het gebruik blijven staan. Ze mag niet van de aansluitmond worden losgeschroefd.

De gebruiker mag de standpijp niet voor andere doeleinden gebruiken dan aangevraagd en ook niet ten behoeve van derden.

Het is ten strengste verboden drukverhogingsgroepen aan te sluiten op de standpijp.

Beschermen van de standpijp

Bij kruising van wegen moet de aanvrager de aansluitdarm beschermen om drukstoten in de distributieleiding te vermijden.

De aanvrager moet de standpijp en aansluitingen beschermen tegen vorst en andere mogelijke schade.

Drinkbaarheid van het water

De drinkbaarheid van het afgenomen water wordt niet gegarandeerd omdat tussen de distributieleiding en de standpijp een vervuiling kan optreden in de brandkraan.

Hoe aanvragen

Het gebruik van een standpijp kan aangevraagd worden:

De aanvragen kunnen vanaf zes maand tot uiterlijk vier weken voor de effectieve datum van de activiteit ingediend worden.

Kostprijs

Voor het gebruik, opstellen en wegnemen wordt een vaste kost van 100 euro per standpijp aangerekend.

Bij de plaatsing wordt de meterstand opgenomen. Het werkelijke verbruik van de standpijp zal aangerekend worden tegen het tarief van zes euro per begonnen geleverde kubieke meter water, inclusief zuiverings- en afvoerbijdrage.

De meterstand wordt bij plaatsen en wegnemen steeds genoteerd in aanwezigheid van de ontlener. Als de aanvrager afwezig is, dan aanvaardt de ontlener het aangerekend verbruik.

De retributie wordt aangerekend per factuur na gebruik van de standpijp en het opmeten van het waterverbruik.