Gemeente Gemeente Kaprijke

Uitlenen van evenementenmateriaal

U kunt allerlei materiaal voor het organiseren van een evenementen uitlenen bij de uitleendienst van de gemeente.


Particulieren kunnen in principe enkel verkeerssignalisatie ontlenen maar kunnen eveneens gemeentelijk materiaal ontlenen, voor zover het nodig is voor activiteiten die niet tot de privésfeer behoren en/of een maatschappelijke relevantie naar een ruimer publiek hebben

Gemeentelijke verenigingen kunnen allerhande materialen ontlenen voor evenementen. Een overzicht van de uit te lenen materialen kan u terugvinden in de bijlage 'aanvraagformulier gemeentelijk materiaal'.

Voorwaarden

Het gemeentelijk materieel wordt ontleend aan de gemeentelijke verenigingen, opgenomen in de lijst van de erkende verenigingen, en de gemeentebesturen waarmee een uitwisselingsakkoord bestaat in verband met het gebruik van materieel. Verenigingen kunnen ook tijdelijk erkend worden door het college van burgemeester en schepenen. Om opgenomen te worden op de lijst van de erkende verenigingen, of om een vereniging tijdelijk te erkennen, moet er een aanvraag gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen.

Particulieren of ondernemingen kunnen eveneens het gemeentelijk materieel ontlenen, voor zover het materieel nodig is voor activiteiten die niet tot de privésfeer behoren en/of een maatschappelijke relevantie naar een ruimer publiek hebben.Voor de rest is ontlening aan particulieren is uitgesloten, behalve voor de verkeerssignalisatie.

Ontlening aan personeelsleden van gemeente en ocmw voor persoonlijk gebruik is toegestaan.

Behoudens in geval van gebruik door andere gemeentebesturen en door personeelsleden van gemeente en ocmw, wordt het materieel enkel uitgeleend voor activiteiten op het grondgebied van de gemeente Kaprijke.

 

Hoe aanvragen

Het aanvraagformulier, met bijhorende affiche of flyer, wordt ingediend bij de uitleendienst, minstens drie weken op voorhand. In geval van meerdere aanvragen tot gebruik op eenzelfde datum zal volgende prioriteit in acht genomen worden:

-voorrang wordt verleend aan de gemeentelijke diensten,het ocmw, scholen en verenigingen van de gemeente Kaprijke, de feestcommissie van Kaprijke en de feestcommissie van Lembeke;

-voor de andere aanvragen wordt rekening gehouden met de datum van ontvangst van het aanvraagformulier (postdatum of datumstempel van ontvangst).

Bij annulering (uiterlijk 2 weken op voorhand) van de aanvraag is de helft van de retributie verschuldigd.

Bij niet-annulering of laattijdige annulering (minder dan 2 weken op voorhand) is de volledige retributie verschuldigd.

 

De reservatie is slechts geldig bij onmiddellijke betaling van de borgsom en de retributie.

 

 

 

Kostprijs

Een overzicht van de prijzen/borgen en de materialen kan u terugvinden in de bijlage 'aanvraagformulier gemeentelijk materiaal'.

het bedrag van de retributie wordt als volgt vastgesteld:

Verenigingen betalen:

• 0,25 euro per tafel;

• 0,10 euro per stoel;

• 10 euro per dag voor ontlening van de projector

Voor particulieren of ondernemingen worden bovenstaande tarieven vermenigvuldigd met 1,5.

Voor het vervoer van materieel wordt 75 euro aangerekend.

De retributie is verschuldigd door de aanvrager en dient betaald te worden bij de aanvraag. Bij annulering (uiterlijk 2 weken op voorhand) van de aanvraag is de helft van de retributie verschuldigd. Bij niet-annulering of laattijdige annulering (minder dan 2 weken op voorhand) is de volledige retributie verschuldigd. Bij weigering van betaling van de retributie in der minne:

1. zal de invordering van het betwiste gedeelte geschieden langs burgerrechtelijke weg;

2. zal de invordering van het niet-betwiste gedeelte geschieden overeenkomstig artikel 94 van het gemeentedecreet.

 

Wat heb ik nodig

Het aanvraagformulier (terug te vinden in de bijlagen), met bijhorende affiche of flyer.

 

Regelgeving

*huishoudelijk reglement uitleen gemeentelijk materiaal (zie bijlagen) 

*retributiereglement uitleen gemeentelijk materiaal (zie bijlagen)