Gemeente Gemeente Kaprijke

Relanceplan Kaprijke

Wat

Omwille van de schade veroorzaakt door de coronacrisis heeft het gemeentebestuur Kaprijke haar eigen relanceplan opgesteld. Deze werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 24 september 2020. Het plan is tot stand gekomen door een samengestelde werkgroep om zo de nodige ondersteuning te bieden aan verschillende doelgroepen binnen de gemeente. De groep bestond uit leden van het college, de gemeenteraad, de verschillende adviesraden en de ambtenarij.

Voor wie?

Tijdens de coronacrisis en de lockdown hebben verschillende doelgroepen flinke klappen gekregen, zowel op gezondheidsvlak als financieel vlak. Het openbaar leven was tijdelijk stilgevallen wat voor de verenigingen en de lokale economie negatieve gevolgen heeft gehad. Door het sluiten van verschillende bedrijven en sectoren hebben veel mensen, verenigingen en handelaars een inkomensverlies geleden. Het relanceplan heeft daarom de volgende doelstellingen voor ogen gehad:

  1. De impact onderzoeken op de (meest) kwetsbare groepen in de gemeente Kaprijke en hen bijkomend ondersteunen waar nodig;
  2. Een inschatting maken van de gevolgen voor de lokale economie en bekijken hoe deze kan worden versterkt;
  3. Balans opmaken van de weerslag op het verenigingsleven en ondersteuning bieden voor verenigingen die er hinder van ondervinden.

Meer info

Het relanceplan is in zijn volledigheid na te lezen in de bijlage.