Gemeente Gemeente Kaprijke

Adviesraad lokale economie

De gemeenteraad heeft op 27 februari 2014 de statuten van de adviesraad lokale economie goedgekeurd. De oprichting van deze nieuwe adviesraad werd door het bestuur opgenomen in het beleidsplan voor 2013. Op 16 mei 2013 werd de eerste stap gezet door de organisatie van een infoavond, tijdens dewelke er voordrachten werden gegeven en lokale ondernemers gedachten konden uitwisselen.

De adviesraad lokale economie zal de plaats zijn waar ondernemers zich kunnen uitspreken over alle gemeentelijke materies die voor hen van belang zijn. De leden van de adviesraad kunnen bovendien optreden als aanspreekpunten voor ondernemers in onze gemeente. Op die manier wordt er een brug geslagen tussen de ondernemer en het gemeentebestuur, dankzij een snellere doorstroming van de specifieke behoeften van de ondernemer.

Bovendien is de adviesraad het geschikte forum om het economische beleid vooraf te toetsen. Gemeentebesturen die in de loop van het beleidsproces een beroep doen op de inzichten en opvattingen van de ondernemers, vergroten immers het draagvlak voor de genomen beslissingen. Door hen te betrekken bij de ontwikkeling van het beleid kunnen we als gemeente bijgevolg de kwaliteit van het economische beleid verhogen. Zo zal de adviesraad lokale economie zich kunnen buigen over tal van onderwerpen die voor hen van belang zijn. De adviesraad kan hierover een standpunt innemen en het bestuur adviseren.

Samenstelling