Gemeente Gemeente Kaprijke

Belasting op weghalen sluikstort

De gemeente heft een contant te betalen belasting op het weghalen van sluikstorten.

De belasting is contant te betalen op de dag van het weghalen, tegen afgifte van een betalingsbewijs. Bij gebreke van contante betaling wordt de belasting ingekohierd.

Voorwaarden

De belasting is verschuldigd door iedere persoon die afvalstoffen achterlaat, opslaat of stort op openbare en private wegen, plaatsen en terreinen waar dit door een wettelijke of reglementaire bepaling verboden is. Indien er meerdere personen zijn, is elke persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de volledige belasting.

Kostprijs

Bij het weghalen van sluikstorten door de gemeente wordt het bedrag van deze belasting als volgt vastgesteld:

- 0,75 euro per kilometer transport van afvalstoffen

- 30 euro per arbeidsuur en per arbeider die door de gemeente bij het opruimen en weghalen

van het sluikstort wordt ingezet

- 40 euro per uur en per ingezet voertuig (vrachtwagen, bestelwagen, kraan,…) inclusief

bestuurder

De voormelde bedragen zijn verschuldigd per aangevangen kilometer of uur.

 

Bij het weghalen of opruimen van sluikstort door derden in opdracht van de gemeente

wordt het factuurbedrag van deze derden doorgerekend aan de belastingplichtige.

 

In ieder geval bedraagt de belasting niet minder dan 250 euro.