Gemeente Gemeente Kaprijke

Belasting op tweede verblijven

Wat

Gemeente Kaprijke heft een kohierbelasting op tweede verblijven. De belasting is verschuldigd door de persoon die op 1 januari van het aanslagjaar over een tweede verblijf in de gemeente Kaprijke beschikt en op dat adres niet is ingeschreven in de bevolkingsregisters of daarvoor nog geen aanvraag tot inschrijving heeft ingediend.

De belastingplichtigen zijn ertoe gehouden en dit uiterlijk op 31 maart van het aanslagjaar een aangifte in te dienen bij het gemeentebestuur. Bij gebrek aan tijdige aangifte, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte zal de belasting worden gevestigd op basis van de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt. In dit geval wordt de belasting met 500 euro verhoogd.

Voorwaarden

Als tweede verblijf wordt beschouwd elke woongelegenheid waarvan degene die er effectief gebruik van maakt, voor deze woongelegenheid niet is ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente Kaprijke, zelfs al gaat het om landhuizen, bungalows, appartementen, grote of kleine weekendhuizen of buitengoederen, optrekjes, chalets en alle andere vaste woongelegenheden, met inbegrip van de met chalets gelijkgestelde caravans. Wanneer op het adres van een woongelegenheid niemand is ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister is er een weerlegbaar vermoeden dat de eigenaar van deze woongelegenheid er ook gebruik van maakt als tweede verblijf. De eigenaar kan dit vermoeden weerleggen met alle rechtsmiddelen.

Kostprijs

De belasting bedraagt 1000 euro per tweede verblijf. Dit bedrag is gekoppeld aan de evolutie van de index van de consumptieprijzen.

Uitzonderingen

Zijn vrijgesteld van belasting:

  • elke woongelegenheid welke hoofdzakelijk gebruikt wordt voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit;
  • de verplaatsbare caravans en woonaanhangwagens, tenzij ze ten minste zes maanden van het belastingjaar opgesteld blijven om als woongelegenheid aangewend te worden;
  • garages en tenten;
  • de tweede verblijven opgesteld op een reglementair erkend kampeerterrein of kampeerverblijfpark.