Gemeente Gemeente Kaprijke

Belasting op kampeerterreinen

Wat

Kaprijke heft een belasting op kampeerterreinen en kampeerverblijfplaatsen. De belasting is verschuldigd door de exploitant van het kampeerterrein of het kampeerverblijfpark. Indien de toeristen echter eigenaar zijn van percelen in eenkampeerverblijfpark, valt de belasting hun ten laste.

De terreinen waarop slechts gedurende maximum zestig dagen per jaar gekampeerd wordt door georganiseerde groepen kampeerders, die onder het toezicht van één of meer monitors staan en alleen tenten als kampeerverblijf gebruiken, vallen niet onder de toepassing.

De belasting wordt ingevorderd aan de hand van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het schepencollege. De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

Kostprijs

De belasting wordt vastgesteld op 27 euro per plaats bestemd voor het verblijf van toeristen op de kampeerterreinen, volgens de maximum toegelaten en in de vergunning vermelde bezetting.

Dit bedrag is gekoppeld aan de evolutie van de index van de consumptieprijzen en stemt overeen met de index van december 2019. Het wordt jaarlijks op 1 januari aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand december die aan de aanpassing voorafgaat. Het aldus verkregen bedrag wordt afgerond tot op de euro. Daarbij worden bedragen gelijk aan of groter dan 0,50 euro afgerond naar de bovenliggende eenheid en bedragen onder de 0,50 euro naar de onderliggende eenheid.