Gemeente Gemeente Kaprijke

Activeringsheffing

Kaprijke past een activeringsheffing toe. Dit is een gemeentelijke belasting, gericht op het vrijmaken van potentiële woonlocaties en het tegengaan van grondspeculatie.

Deze jaarlijkse gemeentebelasting wordt gevestigd op de onbebouwde bouwgronden en kavels die voorkomen in het gemeentelijk register van onbebouwde percelen.

 

Voorwaarden

De activeringsheffing is verschuldigd door de persoon die op 1 januari van het aanslagjaar

eigenaar is van een onbebouwde bouwgrond of kavel.

Indien er een recht van opstal of erfpacht bestaat, is de activeringsheffing verschuldigd door de

erfpachter of de opstalhouder.

Zo er meerdere belastingplichtigen zijn, is iedere mede-eigenaar belastingschuldig voor zijn

wettelijk deel.

In geval van eigendomsoverdracht onder levendenis de nieuwe eigenaar de belasting

verschuldigd met ingang van 1 januari volgend op de datum van de authentieke akte die hem

het eigendom toekent. Er zal geen rekening gehouden worden met de tussen partijen gesloten

overeenkomst.

De nieuwe eigenaar is verplicht aangifte te doen van de eigendomsoverdracht vóór 1 januari

van het jaar volgend op de eigendomsoverdracht, en dit met opgave van de datum van de akte

en de nauwkeurige aanduiding van de identiteit van de vorige eigenaar en van het betrokken

perceel.)

 

Hoe aanvragen

De belastingplichtige ontvangt vanwege het gemeentebestuur een aangifteformulier dat door

hem, behoorlijk ingevuld en ondertekend, vóór de erin vermelde vervaldatum moet worden

teruggestuurd. De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden

uiterlijk op 31 mei van het aanslagjaar aan het gemeentebestuur de voor de aanslag

noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.

 

Kostprijs

De belasting bedraagt 15 euro per strekkende meter en per gedeelte van een strekkende

meter van de kavel of bouwgrond,palend aan de straat.

De minimumaanslag bedraagt 150 euro

Indien een perceel paalt aan twee of meer straten zal de grootste perceellengte langsheen

één van die straten als berekeningsgrondslag in aanmerking komen. Indien het een

hoekperceel betreft, wordt de langste perceellengte evenwijdig met de openbare weg in

aanmerking genomen, vermeerderd met de helft van de afgesneden of afgeronde hoek.

De bedragen, vermeld in dit artikel, zijn gekoppeld aan de evolutie van de ABEX-index en

stemmen overeen met de index van november 2013. Ze worden jaarlijks op 1 januari aangepast

aan het ABEX-indexcijfer van de maand november die aan de aanpassing voorafgaat.

De belasting wordt verhoogd met 10% per bijkomende nieuwe termijn van twaalf maanden

dat de kavel of bouwgrond onbebouwd is. De maximale verhoging bedraagt 100%.

 

 

Regelgeving

reglement activeringsheffing

Uitzonderingen

1. Van de activeringsheffing zijn vrijgesteld:

1°    De eigenaars van een enkele onbebouwde bouwgrond in woongebied of onbebouwde kavel, bij uitsluiting van enig ander onroerend goed gelegen in België of het buitenland;

2°    De sociale woonorganisaties;

3°    Bouwheren en verkavelaars, in zoverre zij overeenkomstig artikel 4.1.20, §1 van het decreet grond- en pandenbeleid een sociale last uitvoeren in natura, en op voorwaarde dat de deelattesten nummer 1, 2 en 3, vermeld in artikel 4.1.20, §3 tot en met §5 van het decreet grond- en pandenbeleid worden verkregen;

4°    Door de overheid erkende jeugd- en sportverenigingen.

2.  Een vrijstelling beperkt tot 1 onbebouwde bouwgrond in woongebied of 1 onbebouwde kavel per kind wordt tevens toegekend aan ouders met kinderen die al dan niet ten laste zijn. Deze vrijstelling wordt toegekend indien het kind op 1 januari van het aanslagjaar voldoet aan beide hiernavolgende voorwaarden:

1°    Het heeft de leeftijd van 30 jaar nog niet bereikt;

2°    Het heeft nog geen volle 3 jaar een onbebouwde bouwgrond in woongebied, een onbebouwde kavel of een woning in volle eigendom, alleen of met de persoon met wie het wettelijk of feitelijk samenwoont.

Deze vrijstelling geldt slechts voor een straatbreedte van ten hoogste 30 m.

 

3. de activeringsheffing wordt niet geheven op bouwgronden en kavels die tijdens het aanslagjaar niet voor bebouwing kunnen worden bestemd:

1°    Ingevolge hun inrichting als collectieve voorzieningen, met inbegrip van hun aanhorigheden;

2°    Ingevolge de Pachtwet van 4 november 1969, waarbij het bewijs van de pacht door alle middelen rechtens mag worden geleverd;

3°    Ingevolge hun werkelijke en volledige aanwending voor land- of tuinbouw, gedurende het hele jaar;

4°    Ingevolge een bouwverbod of enige andere erfdienstbaarheid tot openbaar nut die woningbouw onmogelijk maakt;

5°    Ingevolge een vreemde oorzaak die de belastingplichtige niet kan worden toegerekend, zoals de beperkte omvang van de bouwgrond of kavel, of hun ligging, vorm of fysieke toestand;

 

4.  Een vrijstelling wordt verleend aan de houders van een in laatste administratieve aanleg verleende verkavelingsvergunning, en dit gedurende 5 jaren, te rekenen vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op de afgifte van de vergunning in laatste administratieve aanleg, respectievelijk, wanneer de verkaveling werken omvat, vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar van afgifte van het attest, vermeld in artikel 4.2.16, §2 VCRO, desgevallend voor die fase van de verkavelingsvergunning waarvoor het attest verleend wordt.