Gemeente Gemeente Kaprijke

Belasting i.v.m. vergunningen uitgereikt voor diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

Wat

De vergunningen uitgereikt voor diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder geven aanleiding tot het innen van een jaarlijkse gemeentebelasting.

De belasting wordt ingevorderd bij middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. De kohierbelasting moet worden betaald binnen twee maanden na de verzendingsdatum van het aanslagbiljet.

Voorwaarden

Deze gemeentebelasting is verschuldigd voor het hele jaar, onafhankelijk van het moment waarop de vergunning afgegeven werd. Ze is jaarlijks verschuldigd en ondeelbaar ten laste van de houder van de vergunning vermeld op 1 januari van het kalenderjaar of op het moment van de afgifte van de vergunning. De vermindering van het aantal voertuigen of de opschorting van de exploitatie met één of meer voertuigen geeft geen aanleiding tot een belastingteruggave. Dit geldt eveneens voor de opschorting of de intrekking van een vergunning of het buiten werking stellen van één of meer voertuigen voor welke reden dan ook.

Kostprijs

Het bedrag van de gemeentebelasting voor vergunningen afgeleverd op grond van artikel 42, §2 en §3 van het decreet van 20 april 2001 bedraagt 250,00 euro per jaar per voertuig. Dit bedrag wordt geïndexeerd.

 

Wat heb ik nodig

Bij eventuele vragen steeds het aanslagbiljet meebrengen of vermelden.