Gemeente Gemeente Kaprijke

Leefloon

Wat

Elke persoon heeft het recht om een menswaardig leven te kunnen leiden. Als dit voor u niet mogelijk is, en u voldoet aan de voorwaarden, kan u een leefloon krijgen.

Als u van mening bent dat het voor u niet mogelijk is om een menswaardig leven te leiden, dan kan u naar het OCMW gaan en hulp vragen. Een maatschappelijk werker zal uw situatie bekijken en een sociaal onderzoek doen. Eventueel kan daaruit een toekenning voor een leefloon of maatschappelijke integratie voortkomen.

Voorwaarden

Om recht te hebben op het leefloon moet u aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Uw werkelijke verblijfplaats is in België
 • U hebt de Belgische nationaliteit, of u bent een
  • burger van de Europese Unie of familielid van een burger van de Europese Unie, met een verblijfsrecht van meer dan drie maanden
  • vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister
  • staatloze
  • erkende vluchteling
  • persoon met statuut van subsidiaire bescherming.
 • U bent meerderjarig (= 18 jaar of ouder) of u bent door huwelijk meerderjarig verklaard, u hebt kind(eren) ten laste of u bent in verwachting
 • U beschikt over onvoldoende inkomsten, u kunt er geen aanspraak op maken en u bent niet in staat ze te verwerven door persoonlijke inspanningen of andere middelen
 • U bent werkzoekend, tenzij dit niet kan om redenen van gezondheid of billijkheid
 • U hebt eerst uw recht op andere mogelijke sociale uitkeringen gebruikt.
  Voorbeelden: uw recht op werkloosheidsuitkering, pensioen, studietoelage... U moet het leefloon beschouwen als een laatste toevlucht.
 • U bent bereid om, samen met de maatschappelijk werker, doelstellingen voor de komende tijd te omschrijven en afspraken te maken.

Hoe aanvragen

 • U neemt contact op met de sociale dienst van het OCMW.
 • Een maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie.
 • Uw dossier wordt voorgelegd aan de Raad van Maatschappelijk Welzijn, die binnen de 30 dagen beslist over de goedkeuring van de aanvraag. Iedere aanvraag wordt individueel beoordeeld op basis van het sociaal onderzoek.

Kostprijs

Het bedrag waarop u recht hebt, wordt bepaald op basis van uw familiale toestand. Er bestaan drie categorieën:

 • Samenwonende: wanneer u met iemand samenwoont met wie u de uitgaven voor het huishouden (huur, energie, enz.) deelt, wordt u beschouwd als “samenwonende”.  Dat moet niet noodzakelijk met uw partner zijn.
 • Alleenstaande: wanneer u alleen woont, wordt u beschouwd als een “alleenstaande”.
 • Samenwonend met gezinslast: wanneer u minstens één minderjarig kind ten laste hebt, wordt u beschouwd als “met gezinslast”.

Het bedrag hangt af van de categorie waartoe u behoort en de bestaansmiddelen waar u over beschikt.

Wat heb ik nodig

 • identiteitskaart

van iedere meerderjarige waar u het adres mee deelt, bezorgt u

 • bewijs van bestaansmiddelen (fiches of uittreksels)
 • bewijs van uitgaven (rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden)
 • overzicht spaargelden

Regelgeving

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.