Gemeente Gemeente Kaprijke

eindejaartoelage (personeel)

Wat

Van ons lokaal bestuur Kaprijke krijg je als personeelslid elk jaar omstreeks 20 december een eindejaartoelage. De eindejaartoelage in ons lokaal bestuur volgt de regels van de Vlaamse Overheid.

Nieuw voor het woonzorgpersoneel is dat sinds 2021 de vroegere, federale attractiviteitspremie voortaan integraal deel uitmaakt van de eindejaartoelage. Dit betekent dat het minimale verschil is weggewerkt en dat alle personeelsleden in ons lokaal bestuur een volwaardige eindejaartoelage krijgen.

Voorwaarden

Je eindejaartoelage wordt berekend op basis van je prestaties van 1 januari tot en met 30 september.

Word je ziek of je neemt onbetaald verlof op in de eerste maanden van het jaar, dan heeft dit invloed op het bedrag van je eindejaartoelage. Word je ziek of je neemt onbetaald verlof op in oktober, november en/of december, dan heeft dit geen invloed op het bedrag van je eindejaartoelage.

Hoe aanvragen

De personeelsdienst berekent in de loop van de maand december automatisch je recht op je eindejaartoelage.

Indien je als personeelslid in de loop van het jaar in of uit dienst treedt, zal je de eindejaartoelage op het einde van de maand december ontvangen. Dit komt omdat de personeelsdienst je vakantiegeld bij uitdiensttreding van je vorige werkgever en/of minimale regularisaties met je eindejaartoelage moet kunnen verwerken Dit is ook zo voor de personeelsleden die een ziekte-uitkering krijgen omdat ook hier moet nagekeken worden hoeveel vakantieverlof er nog rest. Verder krijgen de personeelsleden die een fiets leasen hun uitzonderlijke premie (= de eindejaartoelage vermindert met fietsleasebedrag) ook pas uitbetaald met de wedde van december.

Oefen je als personeelslid ook nog een onderwijsambt uit, dan ontvang je pas je eindejaartoelage nadat je de berekening van je eindejaartoelage van je onderwijsambt aan de personeelsdienst hebt bezorgd.

Als je als personeelslid een invaliditeitsuitkering krijgt (kortom, als je meer dan 1 jaar ziek bent), breng je de personeelsdienst op de hoogte van het percentage waarop je invaliditeitsuitkering is berekend: 45 % of 60 %. Je ziekenfonds of je hulpkas kan je hiervoor een attest bezorgen.

Kostprijs

De volledige eindejaartoelage

De volledige eindejaartoelage bestaat uit twee delen.

A. Het forfaitair gedeelte van de eindejaartoelage

Het forfaitair gedeelte bestaat eveneens uit twee delen.

Een forfaitair gedeelte dat jaarlijks geïndexeerd wordt. Dit wordt door de Vlaamse Overheid vast gelegd. Voor het jaar 2023 bedraagt het forfaitair gedeelte 453,99 euro.

Een forfaitair gedeelte dat onveranderlijk blijft en dat is vastgelegd op 898,74 euro.

Voor het jaar 2023 bedraagt het forfaitair gedeelte in totaal dus 1 352,73 euro.

B. Het veranderlijk gedeelte van de eindejaartoelage.

Vanaf het jaar 2021 bedraagt het veranderlijk gedeelte 3,6 % van de maandwedde van de maand oktober. Heb je in de maand oktober door onbetaald verlof of ziekte een onvolledige maandwedde? Dan word je maandwedde van de maand oktober gemaximaliseerd alsof je een normale maandwedde voor oktober zou krijgen. Word je wedde in de maand oktober geïndexeerd zoals in het jaar 2021 of schaal je in oktober door naar een hogere wedde? Dan ben je een geluksvogel, want dan wordt meteen je hogere wedde gebruikt om je eindejaartoelage te berekenen.

De invloed van je prestatiebreuk op je eindejaartoelage

Als je als voltijds personeelslid voltijds presteert vanaf januari tot en met september, dan krijg je een volledige eindejaartoelage.

Presteer je als deeltijds personeelslid deeltijds - zonder wijziging van prestatiebreuk - vanaf januari tot en met september, dan krijg je je eindejaartoelage pro rata je prestatiebreuk.

Kom je als personeelslid in dienst, of je treedt uit dienst of je vermindert of je vermeerdert je prestatiebreuk in de loop van het jaar of je hebt onbetaalde afwezigheden die deels of niet in aanmerking komen voor je recht op een eindejaartoelage, dan ontvang je een gedeeltelijke eindejaartoelage.

De inhoudingen op je eindejaartoelage

Net als op je loon, wordt er RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing afgehouden.

De eindejaartoelage van de contractuele personeelsleden is volledig onderworpen aan RSZ-bijdragen.

De eindejaartoelage van de statutaire personeelsleden is deels vrijgesteld van RSZ-bijdragen. Dit is historisch gegroeid. Vanaf het jaar 1990 zijn alle nieuwe verhogingen van de eindejaartoelage aan RSZ onderworpen. Dus ook de 1,1 % verhoging van het veranderlijk gedeelte sinds het jaar 2021 is aan RSZ onderworpen.

Het verschil in al of niet onderworpen aan RSZ-bijdragen wordt duidelijk op de loonstrook. Bij de contractuele personeelsleden is de eindejaartoelage als 1 looncode vermeldt, terwijl dit bij de statutaire personeelsleden 2 looncodes zijn.

De keerzijde van de medaille is dat de statutaire personeelsleden over minder budget beschikken om een fiets te kunnen leasen (zie verder).

Je eindejaartoelage en fietsleasing

Vanaf het jaar 2022 kan je je eindejaartoelage gaan flexibiliseren in functie van het leasen van een fiets.

Als personeelslid beschik je over een theoretisch budget om met je eindejaartoelage een fiets te kunnen leasen dat bestaat uit:
- de RSZ-werkgeversbijdragen van je eindejaartoelage.
- de RSZ-werknemersbijdragen van je eindejaartoelage.
- de bedrijfsvoorheffing voor eindejaartoelage.
- je nettobedrag van je eindejaartoelage.
Een belangrijke kanttekening hierbij is dat statutaire personeelsleden over minder budget beschikken dan contractuele personeelsleden omwille van de RSZ-bijdragen die een stuk minder zijn.

Omdat je een fiets least over drie jaar, moet je dit theoretisch budget met drie vermenigvuldigen om te weten over welk budget je beschikt om een fiets te kunnen leasen.

Het resterend deel van je theoretisch budget dat je niet gebruikt om je fiets te leasen, wordt dan gedurende drie jaar als een éénmalige premie beschouwd en belast.

De subsidiëring van je eindejaartoelage 

Sinds het jaar 2021 word je eindejaartoelage dankzij het VIA6-akkoord deels door de Vlaamse Overheid gesubsidieerd.

De 1,1 % verhoging van het veranderlijk gedeelte van de eindejaartoelage voor het woonzorgpersoneel wordt door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid gefinancierd.

De 1,1 % verhoging van het veranderlijk gedeelte van de eindejaartoelage voor het personeel van de buitenschoolse kinderopvang wordt door het Vlaams Agentschap Opgroeien gefinancierd.

De 1,1 % verhoging van het veranderlijk gedeelte van de eindejaartoelage voor het overige VIA- en niet-VIA-personeel wordt door het Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur gefinancierd.

In de praktijk zal je van die financiering niets merken omdat je je eindejaartoelage integraal van ons lokaal bestuur ontvangt.

Uitzonderingen

Mandatarissen

De leden van het college van burgemeester en schepenen ontvangen, indien ze aan alle voorwaarden voldoen, een volledige eindejaartoelage zoals het gemeente- en OCMW-personeel.

Uitzendkrachten

De uitzendkrachten en de jobstudenten nemen contact op met het uitzendbureau om zich te informeren over het recht op een eindejaartoelage.