Gemeente Gemeente Kaprijke

Vacature sportmedewerker

Wat

De sportmedewerker van ons lokaal bestuur in het Meetjesland staat de sportdienst van onze gemeente op tal van vlakken bij.

Je bereidt ook de sportlessen inhoudelijk, kwalitatief en met het nodige sportlesmateriaal voor. Bij sportlessen voor (jonge) kinderen heb je ook aandacht voor oudercontact.

Je brengt graag je sportkriebels over door je kennis en vaardigheden flexibel in te zetten. Je hecht belang aan mondelinge communicatie met je teamgenoten in de sportdienst en je straalt zelfvertrouwen uit.

Voorwaarden

De algemene toelatingsvoorwaarden zijn:

 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie;
 • voldoen aan de vereiste taalkennis;
 • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.

De aanwervingsvoorwaarden zijn:

 • in het bezit zijn van een diploma hoger secundair onderwijs of een gelijkwaardig diploma;
 • er is geen relevante beroepservaring vereist;
 • slagen voor de selectie;
 • binnen het jaar na je indiensttreding behaal je de nodige attesten om sportlessen Multimove, Fit&Fun, BBB, seniorensport, schoolsport ... te kunnen geven.

Jongeren die dit schooljaar afstuderen, kunnen zich kandidaat stellen om aan de selectie deel te nemen.

De bevorderingsvoorwaarden zijn:

 • 4 jaar niveau-anciënniteit in een graad op niveau D;
 • in het bezit zijn van een diploma hoger secundair onderwijs of een gelijkwaardig diploma;
 • geen ongunstige evaluatie:
 • slagen voor de selectie.

De voorwaarden voor interne personeelsmobiliteit zijn:

 • 3 jaar graadanciënniteit in de graad C1-C2-C3;
 • geen ongunstige evaluatie;
 • slagen voor de selectie.

Hoe aanvragen

Kandidatuur indienen

Je dient je kandidatuur ten laatste op vrijdag 12 november 2021 in. Hiervoor gebruik je het digitaal inschrijvingsformulier om je kandidatuur in te dienen. Onze medewerkers staan je graag bij om je te begeleiden met het digitaal indienen van je kandidatuur.

Schriftelijke kandidaturen met de vereiste documenten stuur je naar het college van burgemeester en schepenen - Veld 1- 9970 Kaprijke.

Afstuderende jongeren kunnen zich eveneens kandidaat stellen.

Van zodra het bestuur jouw kandidatuur goedkeurt, word je tot de selectie toegelaten.

Selectie

De selectie gaat als volgt door:

 • De competentieproef wordt aan een laptop in de raadzaal van ons Administratief centrum afgelegd.
 • De gevalstudie, dat op hetzelfde moment als de competentieproef wordt georganiseerd, wordt eveneens aan een laptop in de raadzaal van ons Administratief centrum afgelegd.
 • De mondelinge proef gaat ook in de raadzaal van ons Administratief centrum door.

De competentieproef en de gevalstudie gaan op zaterdagvoormiddag 4 december 2021 door.
De mondelinge proef gaat op woensdagvoormiddag 15 december 2021 door.

Om tot de mondelinge proef te worden toegelaten, ben je minstens 50 % geschikt bevonden voor de competentieproef én ben je minstens 50 % geschikt bevonden voor de gevalstudie.

Je bent geschikt voor de functie van sportmedewerker van zodra je minstens 50 % geschikt bent voor de competentieproef, 50 % voor de gevalstudie, 50 % voor de mondelinge proef én minstens 60 % voor de gehele selectieprocedure. De competentieproef en de gevalstudie maken elk 1/4 van de selectieprocedure uit én de mondelinge proef voor de helft.

De selectie voor de functie van sportmedewerker is een niet vergelijkende selectie. Geschikte kandidaten die niet aangesteld worden, worden gedurende drie jaar in de wervingsreserve van sportmedewerker opgenomen. Ook voor tijdelijke vervangingen doet het lokaal bestuur beroep op beschikbare kandidaten uit de wervingsreserve.

Aanstelling

Het bestuur stelt uit de geselecteerde kandidaten een deeltijdse (19/38) sportmedewerker voor onmiddellijke indiensttreding aan.

Aan de sportmedewerker die bij aanwerving in dienst treedt, wordt eerst een arbeidsovereenkomst van één jaar aangeboden om vervolgens aansluitend een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aan te bieden.

Je presteert op werkdagen in een werktijdenregeling met stam- en glijtijden.

Als deeltijds sportmedewerker (C1 - C2 - C3) ontvang je een bruto maandloon van minimum 1 000 euro en maximum 1 625 euro.

Onze attractieve, extralegale voordelen zijn:

 • indien voldoende beroepsrelevant wordt anciënniteit in aanmerking genomen;
 • aantrekkelijk vakantieverlofregeling;
 • ruime vormingsmogelijkheden;
 • eindejaarstoelage;
 • maaltijdcheques, ecocheques en gemeentelijke geschenkbonnen;
 • extralegale pensioenregeling (contractueel personeel);
 • hospitalisatieverzekering;
 • fietsvergoeding voor woon-werkverkeer en volledige terugbetaling van openbaar vervoer;
 • aansluiting bij een gemeenschappelijke sociale dienst;
 • personeelsmotiverende activiteiten.

Wat heb ik nodig

Bij je kandidatuur voeg je volgende documenten toe:

 • sollicitatiebrief;
 • curriculum vitae;
 • uittreksel uit het strafregister (model 1) (maximum drie maanden oud) (vereist);
 • een kopie van uw diploma hoger secundair onderwijs of een gelijkwaardig diploma (vereist)
 • attesten om sportlessen Multimove, Fit&Fun, BBB, seniorensport, schoolsport ... te kunnen geven (niet vereist).

Jongeren die dit schooljaar afstuderen, melden uitdrukkelijk dat ze vrijgesteld zijn om het diplomabewijs in te dienen.

Uitzonderingen

Jongeren die dit schooljaar afstuderen en een diploma hoger secundair onderwijs behalen, dienen ten laatste tegen het in dienst treden een kopie van hun diploma hoger secundair onderwijs in.

Meer info

Voor meer inlichtingen in verband met het profiel, de functie of het takenpakket, kan je contact opnemen met de heer Koen Van de Wiele, afdelingshoofd leven en genieten, op het telefoonnummer 09 323 90 23 of via mail naar levenengenieten@kaprijke.be.