Gemeente Gemeente Kaprijke

Activeringsheffing

Wat

Het lokaal bestuur Kaprijke heft voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een activeringsheffing. Deze gemeentelijke belasting is gericht op het vrijmaken van potentiële woonlocaties en het tegengaan van grondspeculatie en wordt gevestigd op de onbebouwde bouwgronden en kavels die voorkomen in het gemeentelijk register van onbebouwde percelen.

Voorwaarden

Zie artikel 2:

Als onbebouwde kavel wordt beschouwd elk lot waar op 1 januari geen bouwwerken zijn aangevat of waarop geen constructie is gebouwd overeenkomstig de stedenbouwkundige hoofdbestemming.

Een onbebouwde kavel is niet gelijk aan een kadastraal perceel maar wordt bedoeld in de stedenbouwkundige betekenis als een perceel, kavel of lot van een verkaveling. Ingeval de werken wel zijn aangevat ingevolge een stedenbouwkundige of omgevingsvergunning moet de ruwbouw minstens over de gehele oppervlakte op het niveau van de vloerplaat van het gelijkvloers zijn opgericht om als bebouwd te worden beschouwd. De werken moeten eveneens een normaal verloop kennen.

Hoe aanvragen

Zie artikel 6:

De belastingplichtige ontvangt vanwege het gemeentebestuur een aangifteformulier dat door hem, behoorlijk ingevuld en ondertekend, vóór de erin vermelde vervaldatum moet worden teruggestuurd. De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden uiterlijk op 31 mei van het aanslagjaar aan het gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.

Kostprijs

Zie artikel 3:

De belasting is ineens en voor heel het jaar verschuldigd voor een onbebouwde kavel zoals bepaald in artikel 1, op 1 januari van het aanslagjaar.

De belasting is verschuldigd per onbebouwde kavel als zodanig vermeld in de
verkavelingsvergunning.

Het tarief wordt berekend als volgt:
1 000 euro per kavel, zoals vastgelegd in de goedgekeurde verkavelingsvergunning.

Dit bedrag is gekoppeld aan de evolutie van de ABEX-index en stemt overeen met de index van november 2019. Het wordt jaarlijks op 1 januari aangepast aan het ABEX-indexcijfer van de maand november die aan de aanpassing voorafgaat.

Regelgeving

Reglement activeringsheffing van 28 november 2019.

Uitzonderingen

Zie artikel 5:

Van de belasting zijn vrijgesteld:

 • De houders van een in laatste administratieve aanleg verleende verkavelings-of
  omgevingsvergunning:
  - zo deze vergunning geen werken omvat: gedurende 1 jaar , te rekenen vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op de afgifte van de vergunning in laatste administratieve aanleg.
  - Zo deze vergunning werken omvat: gedurende 3 jaar, te rekenen vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op de afgifte van het attest, vermeld in artikel 4.2.16, § 2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, desgevallend voor die fase van de verkavelings- omgevingsvergunning waarvoor het attest wordt verleend.
 • De natuurlijke personen en rechtspersonen die (mede)eigenaar zijn van één enkele
  onbebouwde kavel bij uitsluiting van enig ander onroerend goed. Deze vrijstelling geldt slechts gedurende de drie aanslagjaren volgend op de verwerving van het goed.
 • De eigenaars van onbebouwde kavels die gedurende het kalenderjaar voorafgaand aan het aanslagjaar, een stedenbouwkundige of omgevingsvergunning hebben bekomen tot bouw van een voor bewoning bestemd gebouw op het desbetreffende kavel. Deze vrijstelling geldt voor één aanslagjaar volgend op het jaar waarin de omgevings- of stedenbouwkundige vergunning werd verleend. Deze vrijstelling kan door de eigenaar van de grond slechts eenmaal ingeroepen worden.
 • De eigenaars van onbebouwde kavels waarvan ze pas in de loop van het kalenderjaar
  voorafgaand aan het aanslagjaar, eigenaar zijn geworden. Deze vrijstelling geldt voor één aanslagjaar volgend op de verwerving van het goed.
 • Ouders met kinderen, beperkt tot 1 onbebouwde kavel per kind die al dan niet ten laste is. Deze vrijstelling wordt toegekend indien het kind op 1 januari van het aanslagjaar voldoet aan beide hiernavolgende voorwaarden:
  1° Het heeft de leeftijd van 25 jaar nog niet bereikt;
  2° Het heeft nog geen volle 3 jaar een onbebouwde bouwgrond in woongebied, een onbebouwde kavel of een woning in volle eigendom, alleen of met de persoon met wie het wettelijk of feitelijk samenwoont.
 • De eigenaars van kavels die niet voor bebouwing kunnen worden aangewend ingevolge een vreemde oorzaak die de belastingplichtige niet kan worden toegerekend.

De artikelen 3.2.7., 3.2.8., 3.2.9, 3.2.10 en 3.2.11 van het decreet op het Grond– en
Pandenbeleid zijn in dit reglement niet van toepassing.