Gemeente Gemeente Kaprijke

Retributie voor administratieve prestaties

Wat

De gemeente heft een retributie voor verschillende administratieve prestaties, uitgevoerd door de gemeentelijke diensten.

Kostprijs

Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld op:

 1. 25 euro voor een kiezerslijst (afgifte beperkt tot wettelijk toegelaten aanvragen);
 2. 0,20 euro voor een fotokopie A4-formaat
  0,40 euro voor een fotokopie A3-formaat
 3. 0,050 euro per regel, met een minimum van 7,50 euro, voor het afleveren van lijsten (adressenlijsten, geboortelijsten, e.a.) uit het rijksregisterbestand;
 4. 0,10 euro per regel, met een minimum van 15 euro, voor het afleveren van de lijsten vermeld onder 3.) maar op etiketten;
 5. 25 euro per begonnen half uur voor opzoekingen voor genealogie uit de registers van de burgerlijke stand en bevolkingsregisters van meer of minder dan 120 jaar oud door gemeentepersoneel op schriftelijk verzoek van de aanvrager. Uittreksels of getuigschriften uit de bevolkingsregisters van minder dan 120 jaar kunnen slechts worden afgeleverd indien de aanvrager een schriftelijke toestemming voorlegt van de personen op wie ze betrekking hebben. De opgezochte informatie wordt doorgestuurd naar de aanvrager na overschrijven van het te betalen bedrag. Dit bedrag is de som van de retributie voor de opzoekingen en de werkelijke verzendingskosten;
 6. 10 euro per namiddag voor een opzoeking voor genealogie door de aanvrager zelf ter plaatse bij de dienst burgerzaken mits voorlegging van een toelating van de rechtbank van eerste aanleg voor inzage in de registers van burgerlijke stand jonger dan 100 jaar. De aanvrager dient geen toelating voor te leggen voor opzoekingen uit de registers van burgerlijke stand van meer dan 100 jaar. Gegevens uit de bevolkingsregisters van meer dan 120 jaar kunnen eveneens zonder toelating bekomen worden. Studenten worden vrijgesteld van het betalen van deze retributie in het kader van een schoolopdracht, mits voorlegging van een attest van de school;
 7. per schriftelijke aanvraag voor inlichtingen betreffende:
  notariële inlichtingen: 25 euro;
  uittreksel planningsregister: 50 euro;
  uittreksel vergunningenregister: 50 euro;
 8. 6,50 euro voor een set aquarelprentkaarten (10 x 18 cm) met zes verschillende afbeeldingen uit Kaprijke en Lembeke;
 9. 20 euro voor een trouwboekje;
 10. 2 euro voor de aflevering op CD van kaartmateriaal en/of van openbare onderzoeken en in uitvoering van het openbaarheidsdecreet;
 11. voor het afleveren van beslissingen inzake stedenbouw:
  beslissing verkavelingsvergunning: 30 euro;
 12. 5 euro voor aanvraag herdruk van de pin en puk code bij reeds actieve kaarten elektronische identiteitskaarten en vreemdelingenkaarten met uitzondering voor bewoners van woonzorgcentra, serviceflats, andere instellingen en hulpbehoevend inwonend gezinslid.

Uitzonderingen

Er worden gratis fotokopieën afgeleverd:

 • van alle documenten inzake sociale zaken;
 • voor gemeentelijke organisaties en activiteiten;
 • voor alle stukken om een tewerkstelling te bekomen, te kunnen solliciteren of aan examens of proeven deel te nemen met het oog op een eventuele aanwerving;
 • aan de gemeenteraadsleden, voor zover de aanvraag kadert binnen hun wettelijk prerogatief.

 

Het afleveren van lijsten is gratis voor:

 • onderwijsinstellingen, m.u.v. de privéscholen;
 • instellingen met een sociaal karakter.

 

Stukken en inlichtingen die door een openbaar bestuur worden aangevraagd, zijn van de retributie vrijgesteld.