Gemeente Gemeente Kaprijke

Inkomensvervangende- en Integratietegemoetkoming

Wat

De inkomensvervangende tegemoetkoming wordt toegekend aan de persoon met een handicap van wie is vastgesteld dat zijn lichamelijke of psychische toestand zijn verdienvermogen heeft verminderd tot een derde of minder van wat een gezonde persoon door het uitoefenen van een beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen.

De integratietegemoetkoming wordt toegekend aan de persoon met een handicap die, door een vermindering van de zelfredzaamheid, bijkomende kosten heeft.

Beiden worden steeds samen aangevraagd.

Voorwaarden

Voor een inkomensvervangende tegemoetkoming wordt rekening gehouden met de invloed van je handicap op je mogelijkheid om te werken (en niet met je handicap op zich). Als je verdienvermogen met minstens 2/3de verminderd is, kan je recht hebben op een inkomensvervangende tegemoetkoming. Het maximumbedrag voor de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) is in eerste instantie afhankelijk van je gezinscategorie. Of je dan ook recht hebt op dat maximumbedrag, wordt bepaald aan de hand van het inkomen van je huishouden. Het uiteindelijke bedrag kan van persoon tot persoon heel erg verschillen.

Voor een integratietegemoetkoming wordt rekening gehouden met de invloed van je handicap op je dagelijkse activiteiten (zelfredzaamheid). Als je minstens 7 punten behaalt voor zelfredzaamheid, kan je recht hebben op een integratietegemoetkoming. Het maximumbedrag voor de integratietegemoetkoming (IT) is in eerste instantie afhankelijk van je graad van zelfredzaamheid. Of je dan ook recht hebt op dat maximumbedrag, wordt bepaald aan de hand van het inkomen van je huishouden. Het uiteindelijke bedrag kan van persoon tot persoon heel erg verschillen.

Hoe aanvragen

Er kan een aanvraag gebeuren bij het OCMW of de dienst bevolking van de Gemeente.

 

Kostprijs

Het bedrag van een eventuele tegemoetkoming is afhankelijk van

- gezinscategorie

- zelfredzaamheid

- invaliditeit

- inkomsten

Wat heb ik nodig

Identiteitskaart van de aanvrager

Meer info

http://socialsecurity.belgium.be/nl/toekennen-van-rechten-aan-personen-met-een-handicap