Gemeente Gemeente Kaprijke

Voorschotten op sociale uitkeringen

Wat

Als de uitbetaling van uw sociale zekerheidsuitkering of uw loon te lang op zich laten wachten, kan het OCMW u een voorschot geven. Die voorschotten worden teruggevorderd op het moment dat de achterstallige uitkering of het achterstallige loon uitbetaald wordt.

Een sociale uitkering is bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, invaliditeitsuitkering, pensioen of kinderbijslag.

Voorwaarden

  • u woont in de gemeente;
  • u hebt een beperkt beschikbaar inkomen.

Het OCMW komt pas tussen als blijkt dat uw gezinsbudget het uitblijven van de inkomsten niet kan dragen.

Hoe aanvragen

  • U neemt contact op met de sociale dienst van het OCMW.
  • Een maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie.
  • Uw dossier wordt voorgelegd aan de Raad van Maatschappelijk Welzijn, die binnen de 30 dagen beslist over de goedkeuring van de aanvraag. Iedere aanvraag wordt individueel beoordeeld op basis van het sociaal onderzoek.
  • Bij goedkeuring zal de tussenkomst rechtstreeks aan u worden betaald.

Maak een afspraak met de Sociale Dienst

Wat heb ik nodig

  • identiteitskaart
  • bewijs van inkomsten (fiches of uittreksels)
  • bewijs van uitgaven (rekeninguittreksels van de laatste drie maanden)
  • overzicht schulden (indien van toepassing)

Uitzonderingen

Het bedrag van de tussenkomst is afhankelijk van uw sociale en financiële situatie, maar kan nooit meer bedragen dan het categoriebedrag leefloon waar u zou onder vallen.