Gemeente Gemeente Kaprijke

Leefloon

Wat

Het leefloon is een minimuminkomen voor de mensen die over onvoldoende bestaansmiddelen beschikken.

Het leefloon is één van de vormen van het recht op maatschappelijke integratie.

Het is een minimuminkomen voor de mensen die over onvoldoende bestaansmiddelen beschikken.

Het OCMW gaat na of je inkomsten lager zijn dan het leefloonbedrag en of je niet op een andere manier over bestaansmiddelen kan beschikken.

Voorwaarden

Om het leefloon te krijgen moet je aan alle onderstaande voorwaarden tegelijkertijd voldoen:

 • Je verblijft gewoonlijk in België. Je hoofdverblijfplaats is in België.
 • Je bent meerderjarig (minimum 18 jaar of ouder). Als minderjarige heb je ook recht op het leefloon als je getrouwd bent, als je een kind ten laste hebt of als je zwanger bent.
 • Je bent Belg of je bent (familielid van een) burger van de Europese Unie, erkend politiek vluchteling, subsidiair beschermde, staatloze of als vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister.
 • Je hebt te weinig bestaansmiddelen. Dat zijn alle soorten inkomsten binnen het huishouden. Je weet op het ogenblik van de aanvraag niet hoe aan voldoende inkomsten te geraken.
 • Je bent bereid om te werken tenzij dat dit niet gaat om medische redenen of om billijkheidsredenen. Billijkheidsredenen zijn bijvoorbeeld: Je studeert nog, of het OCMW wil samen met jou eerst nog andere problemen aanpakken.
 • Je moet je rechten laten gelden op andere uitkeringen waarvan je misschien kan genieten. Het OCMW gaat na of je recht hebt op bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering, een gehandicapten tegemoetkoming,…

Hoe aanvragen

 • U neemt contact op met de sociale dienst van het OCMW.
 • Een maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie.
 • Uw dossier wordt voorgelegd aan de Raad van Maatschappelijk Welzijn, die binnen de 30 dagen beslist over de goedkeuring van de aanvraag. Iedere aanvraag wordt individueel beoordeeld op basis van het sociaal onderzoek.

Kostprijs

Het bedrag waarop u recht hebt, wordt bepaald op basis van uw familiale toestand. Er bestaan drie categorieën:

 • Samenwonende: wanneer u met iemand samenwoont met wie u de uitgaven voor het huishouden (huur, energie, enz.) deelt, wordt u beschouwd als “samenwonende”.  Dat moet niet noodzakelijk met uw partner zijn.
 • Alleenstaande: wanneer u alleen woont, wordt u beschouwd als een “alleenstaande”.
 • Samenwonend met gezinslast: wanneer u minstens één minderjarig kind ten laste hebt, wordt u beschouwd als “met gezinslast”.

Het bedrag hangt af van de categorie waartoe u behoort en de bestaansmiddelen waar u over beschikt.

Wat heb ik nodig

 • identiteitskaart

van iedere meerderjarige waar u het adres mee deelt, bezorgt u

 • bewijs van bestaansmiddelen (fiches of uittreksels)
 • bewijs van uitgaven (rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden)
 • overzicht spaargelden

Regelgeving

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.