Gemeente Gemeente Kaprijke

Erkenning en subsidiëring van een landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Wat

De Vlaamse overheid erkent en subsidieert verenigingen die aan jeugdwerk doen. Jeugdwerk is sociaal-cultureel werk op basis van niet-commerciële doelen voor of door de jeugd van 3 tot en met 30 jaar, in de vrije tijd, onder educatieve begeleiding en ter bevordering van de algemene en integrale ontwikkeling van de jeugd die daaraan deelneemt op vrijwillige basis.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarde is dat de vereniging aan jeugdwerk doet met deelnemers uit minstens 4 provincies van het Nederlandse taalgebied of uit 3 provincies van het Nederlandse taalgebied en het 2-talige gebied Brussel-Hoofdstad.

Daarnaast moet u als landelijk georganiseerde jeugdvereniging aan een aantal algemene en bijkomende voorwaarden voldoen.

Hoe aanvragen

Erkenning

Nieuwe verenigingen die als landelijk georganiseerde vereniging erkend willen worden, moeten een erkenningsaanvraag indienen bij de afdeling Jeugd.

  • In 2017 werd een nieuwe erkenningsprocedure van kracht. Niet-erkende verenigingen zullen vanaf 2020 nog slechts 1 keer per 4 jaar een erkenningsaanvraag kunnen indienen. In de tussenliggende jaren (2017, 2018, 2019) kan er geen erkenning meer worden toegekend, met uitzondering van verenigingen die nog op basis van 3 modules gesubsidieerd worden. Zij zullen nog elk van hun 4-jarig traject erkend kunnen worden.

Subsidiëring

Verenigingen die erkend worden krijgen een werkingssubsidie, maar kunnen ook een projectsubsidie aanvragen.

Werkingssubsidie

Een erkende vereniging krijgt jaarlijks een vaste basissubsidie. Deze geldt voor onbepaalde duur, zolang de vereniging voldoet aan de subsidie- en erkenningsvoorwaarden. Door een beleidsnota in te dienen kunt u ook aanspraak maken op variabele subsidies.

Projectsubsidie

Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen die een werkingssubsidie ontvangen, kunnen ook projectsubsidies aanvragen voor initiatieven op het terrein van het jeugdwerk.

Alleen projecten die inspelen op ontwikkelingen of opportuniteiten die niet konden worden voorzien bij het opstellen van de beleidsnota en die voor de vereniging een bijzonder karakter hebben, komen in aanmerking voor subsidiëring.

Er is 1 indiendatum per jaar: 1 september.