Gemeente Gemeente Kaprijke

Regeling begrafeniskosten bij onvoldoende middelen

Wat

Wanneer iemand overlijdt, wordt er verwacht dat in eerste instantie de familieleden zich over de uitvaart bekommeren. Indien dit niet het geval is dan zijn er verschillende mogelijkheden.

1. Bij iemand die tijdens zijn leven steun genoot van het OCMW, is het OCMW meestal snel op de hoogte van het overlijden en zal dat OCMW in de meeste gevallen ook de uitvaart ten laste nemen. We gaan er hier van uit dat de menselijke waardigheid niet stopt bij het overlijden en dat de uitvaart in het verlengde ligt van de steun die de overledene tijdens zijn leven kreeg. In principe is een “basisuitvaart” voldoende. Indien er een laatste wilsbeschikking zou zijn van de overledene, dient men hiermee rekening te houden, bv keuze tussen crematie of begrafenis.

 2. Een behoeftige die overlijdt, doch door geen enkele instantie gekend is en geen erfgenamen nalaat, moet wettelijk op een behoorlijke manier begraven worden. Sinds het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen is de lijkbezorging een taak van de gemeente waar de overledene op het moment van overlijden staat ingeschreven in een van de bevolkingsregisters. Die gemeente draagt dan ook de kosten. In verschillende steden en gemeenten wordt deze taak in het kader van het lokaal sociaal beleid opgenomen door het OCMW, zo ook in Kaprijke.

3. Wenst een nabestaande van een overledene de uitvaart te regelen, doch de nabestaande is onvermogend, dan kan hij de hulp inroepen van het OCMW van zijn gewoonlijke verblijfplaats. Dit is de toepassing van de algemene regel van de Wet van 2 april 1965. Het OCMW doet een sociaal onderzoek naar de situatie van de nabestaande, die de vraag stelt.

Voorwaarden

Artikel 1

 • De overledene moet ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters, het vreemdelingen- of wachtregister in de gemeente Kaprijke of de overledene verblijft ten laste van OCMW Kaprijke in een erkende instelling in uitvoering van wet van 2 april 1965. OCMW Kaprijke is ook bevoegd voor de dakloze overledene die op het grondgebied Kaprijke komt te overlijden en het levenloos geboren kind dat een zwangerschapsduur van ten volle 12 weken bereikt heeft. 
 • De overledene is behoeftig.
   
 • Er is geen erfgenaam die verplicht kan worden om de uitvaartkosten te betalen, met andere woorden de erfgenaam heeft de nalatenschap verworpen, de erfgenaam is zelf onvermogend of is niet tot onderhoud gehouden ten aanzien van de overledene.
   
 • De uitvaart wordt geregeld door de uitvaartondernemer aangesteld door het OCMW na een overheidsopdracht.
   
 • OCMW Kaprijke wordt vóór het regelen van de uitvaart gecontacteerd, zo niet worden de kosten niet ten laste genomen.

Hoe aanvragen

 • U neemt contact op met de sociale dienst van het OCMW.
 • Een maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie.
 • Uw dossier wordt voorgelegd aan de Raad van Maatschappelijk Welzijn, die binnen de 30 dagen beslist over de goedkeuring van de aanvraag. Iedere aanvraag wordt individueel beoordeeld op basis van het sociaal onderzoek.
 • Bij goedkeuring zal de tussenkomst rechtstreeks aan de begrafenisondernemer worden betaald.

Kostprijs

Het maximale bedrag dat ten laste wordt genomen door het OCMW bedraagt 2600 euro.

Het OCMW respecteert de keuze van de overledene aangaande de ter aarde bestelling of crematie met verstrooiing. 

 • De basisdienstverlening wordt ten laste genomen: overbrengen en afleggen van de overledene, opbaring in het mortuarium, een sobere doodskist, het vervullen van de administratie rond het overlijden, de ceremonie, het gebruik van de rouwauto en een houten of kunststof kruis. 
 • Er worden maximaal 50 overlijdensberichten en 50 bidprentjes zonder foto ten laste genomen.
 • Er wordt niet tussengekomen voor een koffietafel, bloemen en een grafsteen.

Wat heb ik nodig

 • identiteitskaart
 • bewijs van inkomsten (fiches of uittreksels)
 • bewijs van uitgaven (rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden)
 • overzicht schulden (indien van toepassing)