Gemeente Gemeente Kaprijke

Genealogische Opzoekingen

Wat

Geboorteakten ouder dan 100 jaar, huwelijksakten ouder dan 75 jaar en overlijdensakten ouder dan 50 jaar zijn openbaar sinds 31 maart 2019 volgens het KB van 10 maart 2019.

Voorwaarden

Na telefonische afspraak met het Secretariaat en enkel mogelijk in de namiddag.

Maak per mail of telefonisch (09 323 90 10) een afspraak met het Secretariaat.

Hoe aanvragen

Genealogische opzoekingen kunnen verricht worden voor de betrokkenen, mits de verzoeker een bewijs voorlegt van de toestemming van de personen op wie de akte betrekking heeft.

Kostprijs

30 euro per uur, waarbij ieder begonnen kwartier voor een vol kwartier wordt aangerekend.

Genealogische opzoekingen kunnen verricht worden voor de betrokkenen, mits de verzoeker een bewijs voorlegt van de toestemming van de personen op wie de akte betrekking heeft. De eerste dertig minuten opzoekwerk zijn gratis wegens geen garantie op resultaat en dit bij een eerste aanvraag.

Vanaf dertig minuten opzoekwerk zal het uurtarief toegepast worden.  

Wat heb ik nodig

Identiteitskaart en een geldige toelating dienstig voor stamboomonderzoek.

Regelgeving

Opzoekingen voor genealogie binnen de akten van de Burgerlijke Stand door de archivaris op schriftelijk verzoek van de aanvrager voor geboorteakten ouder dan 100 jaar, huwelijksakten ouder dan 75 jaar en overlijdensakten ouder dan 50 jaar en bevolkingsregisters van minder dan 120 jaar. Uittreksels of getuigschriften uit de bevolkingsregisters van minder dan 120 jaar kunnen slechts worden afgeleverd indien de aanvrager een schriftelijke toestemming voorlegt van de aanvragen op wie ze betrekking hebben.

Voor akten jonger dan deze termijnen werd geen overgangsbepaling vastgelegd voorzien in de Wet van 18 juni 2018 (titel 2, modernisering burgerlijke stand), deze besluiten zijn nog in voorbereiding.

Uitzonderingen

Studenten worden vrijgesteld van het betalen van deze retributie in het kader van een schoolopdracht, mits voorlegging van een attest van de school.

Meer info

De opgezochte informatie zal doorgestuurd worden naar de aanvrager na overschrijven van het te betalen bedrag. Dit bedrag is de som van de retributie voor de opzoekingen, kopiekosten volgens artikel 3 b) van het retributiereglement en de werkelijke verzendingskosten;.