Gemeente Gemeente Kaprijke

Opzoekingen

Sinds 27 januari 2014 is er een nieuw Koninklijk Besluit van kracht met betrekking tot de ontsluiting van de bevolkingsregisters voor genealogisch en historisch onderzoek. Door deze wijzigingen zijn een aantal opvragingen mogelijk voor genealogische, historische of andere wetenschappelijke doeleinden.

Voorwaarden

U vraagt een toelating aan bij de Rechtbank van Eerste Aanleg dienstig voor stamboomonderzoek en u neemt vooraf contact op met dienst Burgerzaken.

Opzoekingen kunnen enkel door de aanvrager in de namiddag.

Hoe aanvragen

U vraagt een toelating aan bij de Rechtbank van Eerste Aanleg dienstig voor genealogische opzoekingen.

Genealogische opzoekingen kunnen door de aanvrager zelf of door het gemeentepersoneel.

Kostprijs

25 euro per begonnen half uur voor opzoekingen voor genealogie uit de registers van meer of minder dan 120 jaar oud door het gemeentepersoneel op schriftelijk verzoek van de aanvrager. Uittreksels of getuigschriften van minder dan 120 jaar kunnen slechts worden afgeleverd indien de aanvrager een schriftelijke toestemming voorlegt van de personen op wie ze betrekking hebben.

 

10 euro per namiddag voor een opzoeking voor genealogie door de aanvrager zelf ter plaatse bij dienst burgerzaken mits voorlegging van de toelating van de Rechtbank van Eerste Aanleg.

Wat heb ik nodig

Identiteitskaart en een geldige toelating dienstig voor stamboomonderzoek.

Uitzonderingen

Studenten worden vrijgesteld van het betalen van deze retributie in het kader van een schoolopdracht, mits voorlegging van een attest van de school.

Meer info

Opgezochte informatie wordt doorgestuurd naar de aanvrager na overschrijven van het te betalen bedrag. Dit bedrag is de som van de retributie voor de opzoekingen en de werkelijke verzendingskosten.