Gemeente Gemeente Kaprijke

Inzage in bestuursdocumenten

Wat

Elke burger kan bestuursdocumenten opvragen en inkijken, er uitleg over vragen of er een kopie van verkrijgen. Je kan bijvoorbeeld verslagen, besluiten van het college van burgemeester en schepenen, stedenbouwkundige dossiers, ,... opvragen.

De wijze waarop een aanvraag moet gebeuren en hoe het bestuur een aanvraag moet afhandelen, wordt beschreven in het Bestuursdecreet van 7 december 2018, Titel II, Hoofdstuk 3 betreffende de toegang tot bestuursdocumenten.

Hoe aanvragen

U dient uw aanvraag schriftelijk in bij het bestuur. In de aanvraag vermeldt u:

  • uw naam en adres (en indien nodig de naam en adres van de persoon voor wie u de aanvraag doet);
  • over welke documenten het gaat (of minstens de aangelegenheid waarop deze documenten betrekking hebben);
  • de vorm waarin u het bestuursdocument wenst (digitaal of papier).

U kan hiervoor gebruik maken van het downloadbare aanvraagformulier onderaan deze pagina. U geeft het af bij de betrokken dienst of u stuurt het op naar het gemeentebestuur (Veld 1, 9970 Kaprijke - info@kaprijke.be).

Opgelet: aanvragen via e-mail zonder vermelding van volledige naam en postadres zijn niet ontvankelijk.

Behandeling van de aanvraag

Het gemeentebestuur registreert uw aanvraag en beantwoordt ze binnen een termijn van twintig dagen na registratie. Deze termijn kan in bepaalde gevallen worden verlengd tot maximum veertig dagen.

De regel is dat het verzoek van de aanvrager ingewilligd zal worden. In bepaalde gevallen voorziet de regelgeving echter dat de openbaarmaking niet kan. In dat geval wordt de aanvrager hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Beroep?

Indien u niet akkoord gaat met de beslissing kan u beroep aantekenen bij de Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie, Afdeling openbaarheid van bestuur.

Maak een afspraak met het secretariaat

Kostprijs

Inzage en uitleg zijn kosteloos.

Voor een kopie rekent het gemeentebestuur een retributie aan, vastgesteld in de gemeenteraadsbeslissing van 22 december 2016 betreffende de wijziging van het retributiereglement voor administratieve prestaties.