Gemeente Gemeente Kaprijke

Ongunstig advies voor inplanting windturbines langsheen N49

Gepubliceerd op vr 17 mrt 2017

De NV Engie Electrabel diende recent een milieuvergunningsaanvraag in bij de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen voor de inplanting van drie windturbines op het grondgebied van Kaprijke. De aanvraag kadert in een groter geheel van de inplanting van 20 windturbines langsheen de N49 vanaf Maldegem tot aan Kaprijke.

De aanvraag voor Kaprijke betreft één windturbine ten noorden en twee ten zuiden van de expresweg N49, ter hoogte van de grens met Eeklo.

Tijdens het openbaar onderzoek werden 87 bezwaren ingediend tegen deze aanvraag.

Na een grondig onderzoek van het dossier heeft het college van burgemeester en schepenen de bezwaren gegrond bevonden en een ongunstig advies verleend over de aanvraag :

  1. De gemeenteraad keurde reeds op 18 september 2008 unaniem de streekvisie windenergie van het Streekplatform Meetjesland goed, waarin de inplanting van windmolens werd voorzien enkel ten zuiden van de E34, doch niet ter hoogte van Kaprijke/Lembeke.
  2. De normen inzake slagschaduw (maximaal 8u/jaar en 30 min/dag) worden voor diverse woningen in de omgeving schromelijk overschreden (gaande tot 70u/jaar en meer dan 2u/dag). Het argument van de aanvrager dat deze normoverschrijdingen ondervangen zullen worden door een stilstandmodule, overtuigt het gemeentebestuur niet. Uit het MER blijkt immers dat in ieder geval bij meer dan 50u slagschaduw de rendabiliteit van de windturbine in het gedrang komt.
  3. De normen inzake geluid worden voor maar liefst 303 woningen in de omgeving overschreden, vooral ’s avonds en ‘s nachts (gaande tot een overschrijding van meer dan 4,4 dB(A)). Het argument van de aanvrager dat deze normoverschrijdingen ondervangen zullen worden door de windmolens aan een gereduceerd vermogen te laten draaien (“bridage”), overtuigt het gemeentebestuur niet. Zelfs met de voorgenomen milderende maatregelen (die overigens vaak moeilijk te controleren zullen zijn), blijft men de geluidsnormen overschrijden.
  4. De hinder inzake slagschaduw en geluid zal in de toekomst nog drastisch toenemen indien het nabijgelegen woonuitbreidingsgebied tussen Zuidstraat/Kleine Zuidstraat/Voorstraat ontwikkeld zal worden. In dat gebied worden meer dan 100 nieuwe woningen voorzien. Hiermee wordt in de aanvraag geen enkele rekening gehouden.
  5. Vooral de windmolen ten noorden van de E34 komt zeer dicht bij de dorpskern van Kaprijke, dat omwille van zijn historische erfgoedwaarde bij ministerieel besluit beschermd is als dorpsgezicht. Bovendien zou deze windmolen volgens de aanvraag ontsloten dienen te worden langs het smalle fietspad ten noorden van de E34, dat daarvoor echter hoegenaamd niet geschikt en/of ingericht is.

Het college van burgemeester en schepenen is van oordeel dat het duurzaam opwekken van energie aangemoedigd moet worden. Toch meent het bestuur dat installaties zoals windturbines gelokaliseerd moeten worden op plaatsen waar de inwoners er geen hinder van ondervinden. Uit de aanvraag blijkt echter duidelijk dat de wettelijke normen omtrent slagschaduw en geluid dusdanig overschreden worden dat de impact van de inplanting op de omgeving onaanvaardbaar zwaar is (inzonderheid ter hoogte van de Koeistraat, de Zuidstraat en de Kleine Zuidstraat).

Het college van burgemeester en schepenen heeft haar ongunstig advies overgemaakt aan het provinciebestuur, dat in eerste aanleg bevoegd is om hierover een beslissing te nemen.

Om dezelfde redenen heeft het college van burgemeester en schepenen zelf ook bezwaar aangetekend met betrekking tot de twee windmolens (één ten noorden en één ten zuiden van de E34) die zich weliswaar op Eekloos grondgebied bevinden, maar vlakbij de grens met Kaprijke en dichtbij enkele clusters van woningen op Kaprijks grondgebied, die daarvan ook hinder en last zullen ondervinden.

Momenteel ligt de stedenbouwkundige aanvraag omtrent dit dossier nog tot en met maandag 17 april 2017 ter inzage op het administratief centrum in Kaprijke. Gedurende deze periode kunnen bezwaren en opmerkingen nog schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen (Veld 1, 9970 Kaprijke) gericht worden.

Meer info?

Afdeling Wonen en Werken
wonenenwerken@kaprijke.be
Veld 1, 9970 Kaprijke
tel. 09 323 90 26