Gemeente Gemeente Kaprijke

VERLENGD: Kaprijke zoekt nieuwe concessionaris voor sportkantine Lembeke

Gepubliceerd op 31 oktober 2023
Het lokaal bestuur Kaprijke beschikt in de sporthal in Lembeke over een ruime kantine met keuken en vergaderzaal. Het bestuur zoekt hiervoor een nieuwe concessionaris. Je kan tot 31 oktober 2023 meedoen aan de concessiewedstrijd.

De kantine is in eerste instantie het verlengstuk van de activiteiten die plaatsvinden in de sporthal, maar ook allerlei andere activiteiten kunnen hier plaatsvinden, zoals vergaderingen, opleidingen, workshops. Voorwaarde is dat zij verzoenbaar zijn met de sportactiviteiten.

Ben je geïnteresseerd? Breng dan een voorstel van concessievergoeding uit en bezorg een beknopte nota die toelicht hoe u de uitbating van de kantine zal doen.

De volgende voorwaarden zijn verbonden aan de concessie:

  • De kandidaat-opdrachthouder verklaart door de indiening van haar kandidatuur, kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en verbindt zich - indien haar voorstel wordt aanvaard - over te gaan tot ondertekening van voormelde concessieovereenkomst.  
  • De deelnemers aan deze procedure worden geacht zelf een onafhankelijke analyse en inschatting van de opgenomen gegevens te verrichten en waar nodig de juistheid, volledigheid en accuraatheid van de informatie te controleren.
  • Het lokaal bestuur Kaprijke levert geen garantieverklaring af, noch impliciet, noch uitdrukkelijk, met betrekking tot de volledigheid, relevantie en interpretatie van de in deze leidraad opgenomen informatie.

De concessiehouder verbindt zich ertoe om de volgende voorwaarden na te leven:

  • De openingsuren en sluitingsuren van de cafetaria die in onderling overleg met de het gemeentebestuur worden vastgelegd, dienen geënt te zijn op de bezettingsgraad van de sporthal.
  • De concessiehouder staat in voor het afsluiten van de sporthal (doven lichten, controle kleedkamers en sanitaire ruimten).
  • De gemeentelijke diensten kunnen in het kader van de organisatie van vrijetijdskampen tijdens de vakantieperiodes op de middag (tussen 12.00 uur en 13.00 uur) gratis gebruik maken van de cafetaria én vergaderzaal. Dit zonder verplichte drankafname. De bezettingsgraad van 2022 wordt als bijlage toegevoegd.
  • De gemeentelijke diensten kunnen maximaal 8 keer per jaar gratis gebruik maken van de vergaderzaal, mits drankafname.
  • De organisatie van niet-sportgerelateerde activiteiten in de cafetaria en/of vergaderzaal kunnen slechts plaatsvinden in zoverre de cafetaria tijdens de vastgestelde openingsuren toegankelijk blijft voor gebruikers van de sporthal en de sportsite in het algemeen. 
  • De concessiehouder engageert zich om samen met het gemeentebestuur en de sportverenigingen in een open en constructieve sfeer het sportgebeuren te promoten en met hen positief en open samen te werken.

Alle informatie omtrent de concessiewedstrijd in de vorm van het lastenboek en het voorstel van concessieovereenkomst, is te vinden via onderstaande bijlagen.

De offertes dienen uiterlijk tegen 31 oktober 2023, 12.00 uur te worden bezorgd bij het gemeentebestuur, hetzij per aangetekende brief, hetzij door indiening tijdens de openingsuren aan de onthaalbalie van het gemeentehuis, Veld 1, 9970 Kaprijke, tegen ontvangstbewijs. De indiener dient dit ontvangstbewijs te vragen.