Gemeente Gemeente Kaprijke

Nieuw KB voor de organisatie van wielerwedstrijden

Gepubliceerd op 09 december 2019
Het nieuw KB Wielerwedstrijden moderniseert de organisatie van wielerwedstrijden, cyclocrossen en andere wedstrijden met gebruik van fietsen in België.

Het stelt een tijdschema vast voor het vergunningstraject, gaande van minimum veertien weken voor de wedstrijd tot vier weken voor de wedstrijd. De burgemeesters van de gemeenten op het parcours worden in belangrijke mate betrokken bij het vergunningstraject. Het besluit verduidelijkt de toepassing van de Wegcode tijdens deze wedstrijden. 

Dit besluit treedt volledig in werking op 1 januari 2020. De bepalingen in verband met de alle-terreinwedstrijden traden in werking op 1 september 2019.

De organisator dient tenminste veertien weken vóór de datum van de wedstrijd bij iedere bevoegde burgemeester een aanvraag tot vergunning in. In Kaprijke gebeurt dit via het digitale evenementenformulier.

De gemeente, in samenspraak met de politie, bepaalt in de vergunning onder meer hoeveel signaalgevers er nodig zijn voor het verzekeren van de veiligheid op de kruispunten op het parcours van de wedstrijd. 

Dit besluit geldt ook voor alle-terreinwedstrijden, zoals de cyclocrossen, mountainbike wedstrijden en voor de wedstrijden waar een gedeelte met de fiets gereden wordt, zoals de dua- en triathlons. Deze vallen onder dit besluit, zelfs als de wedstrijden niet plaatsvinden op de openbare weg. 

De referentieburgemeester (bepalend voor de gemeente waar je de aanvraag naar richt) is: 

  • de burgemeester van de gemeente van de aankomst van de wielerwedstrijd; 
  • de burgemeester van de gemeente van start wanneer de aankomst van de wielerwedstrijd in het buitenland ligt; 
  • de burgemeester van de gemeente waar de wielerwedstrijd het Belgisch grondgebied binnenkomt, indien noch de start noch de aankomst plaatsvinden in België. 

Artikel 4§2 van het KB bepaalt dat de veiligheidscoördinator verantwoordelijk is voor de aanduiding van de signaalgevers terwijl artikel 59.19 van het verkeersreglement stelt dat het de organisator is die de signaalgevers aanwijst. In ons

Artikel 10 van het KB is eigenlijk een gedeeltelijke herhaling van artikel 59.9. van het verkeersreglement dat stelt dat deelnemers aan een wielerwedstrijd onder andere niet verplicht zijn om fietspaden te volgen.

Het KB 21.08.1967 tot reglementering van de wielerwedstrijden en de veldritten wordt opgeheven, met uitzondering van de art. 2, derde lid, 10 tot 13quater en 21.

De volledige tekst kan je HIER nalezen. Een omzendbrief met nuttige verduidelijkingen lees je hier onderaan bij bijlages.