Gemeente Gemeente Kaprijke

Klacht

Wat

Het gemeentebestuur beschikt over een eigen reglement inzake klachtenbehandeling.

Deze klachtenprocedure is niet van toepassing op vragen om informatie, meldingen, suggesties, beroepen, bezwaren of petities. De klachtenprocedure is evenmin van toepassing op algemene klachten over de regelgeving, algemene klachten over het (al dan niet) gevoerde beleid of klachten over beleidsvoornemens of verklaringen.

Vragen aan de Gemeente om actie te ondernemen in bepaalde situaties, worden niet beschouwd als klachten maar als meldingen.

Voorwaarden

Onder ‘klacht’ in de zin van deze regeling wordt verstaan: een manifeste uiting waarbij een ontevreden burger bij de lokale overheid klaagt over een door de lokale overheid al dan niet verrichte handeling of prestatie;

Een klacht kan zowel betrekking hebben op:

  • een foutief verrichten van een handeling of prestatie;
  • het afwijken van de vastgelegde of gebruikelijke werkwijze;
  • het niet uitvoeren van een handeling of prestatie.

Een ‘handeling of prestatie’ kan zowel betrekking hebben op:

  • een behandelingswijze van de ambtenaar of politici;
  • een termijn;
  • een beslissing van de ambtenaar;

Klachten kunnen betrekking hebben op zowel het niet correct handelen van ambtenaren als op het niet correct handelen van burgemeester, schepen of raadslid.

Hoe aanvragen

De klachtencoördinator registreert en dispatcht alle klachten en ziet er op toe dat de behandeling van een klacht conform de klachtenprocedure verloopt.