Gemeente Gemeente Kaprijke

Wil jij meewerken aan het beleid in je gemeente?

Gepubliceerd op 18 juli 2019
Nu het nieuwe bestuur is geïnstalleerd, is het tijd om ook de gemeentelijke adviesraden opnieuw samen te stellen. Het gemeentebestuur doet een warme oproep aan alle inwoners om zich kandidaat te stellen voor één of meerdere van onze gemeentelijke adviesorganen.

Adviesraad leefomgeving

De leden van deze adviesraad geven advies over de infrastructuurprojecten die in de pijpleiding zitten. Ook dossiers inzake milieu komen uitgebreid ter sprake. Daarnaast krijgen alle zaken van mobiliteit en verkeersveiligheid eveneens een belangrijke plaats in het orgaan. De raad krijgt tot slot een zeer uitgebreide bevoegdheid op vlak van openbaar domein.

Meer info?
Lucas Van der Meersch, wonenenwerken@kaprijke.be, tel. 09 323 90 26

 

Adviesraad lokale economie

Deze adviesraad is de plaats waar ondernemers zich kunnen uitspreken over alle gemeentelijke materies die voor hen van belang zijn. De leden van de adviesraad kunnen bovendien optreden als aanspreekpunten voor ondernemers in onze gemeente. Op die manier wordt er een brug geslagen tussen de ondernemer en het gemeentebestuur, dankzij een snellere doorstroming van de specifieke behoeften van de ondernemer. Bovendien is de adviesraad het geschikte forum om het economische beleid vooraf te toetsen.

Meer info?
Lucas Van der Meersch, wonenenwerken@kaprijke.be, tel. 09 323 90 26


Cultuurraad

Het gemeentebestuur wil graag een integraal cultuurbeleid voeren, met focus op toegankelijkheid en op kwaliteit door dynamiek en vernieuwing. In dit adviesorgaan is er ook ruimte voor afzonderlijke werkgroepen, waarbij niet elk lid in elke werkgroep hoeft te zetelen. Omgekeerd kan je ook actief zijn in een werkgroep zonder lid te zijn van de cultuurraad. Momenteel zijn er in de cultuurraad werkgroepen voor bibliotheek, erfgoed, heemkunde en cultuur zelf.

Meer info?
Koen Van de Wiele, levenengenieten@kaprijke.be, tel. 09 323 90 23

 

Jeugdraad

De jeugdraad bekommert zich over het lot van de kinderen, jongeren en jeugdwerkinitiatieven in onze gemeente. Zo waakt het adviesorgaan over een jeugdvriendelijk beleid en tracht men de verschillende jeugdbewegingen en de speelpleinwerking bij te staan. Daarom komt de jeugdraad tweemaandelijks samen. Kinderen en jongeren zijn immers expert in het “jong-zijn”. In de jeugdraad krijgen jongeren de kans en de nodige verantwoordelijkheid om actief mee vorm te geven aan een jeugdvriendelijk beleid.

Meer info?
Timme Standaert, jeugdconsulent@kaprijke.be, tel. 09 323 90 11


Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

Het LOK ijvert ervoor dat kinderen en jongeren vanaf 0 jaar tot en met de basisschool zowel in als buiten de schoolsituatie de mogelijkheid hebben tot ontplooiing op maat en op basis van participatie. Deze adviesraad wil zorgen voor een kwaliteitsvolle opvang, een aangepast aanbod, een coördinatie van activiteiten, een samenwerking met alle betrokken partijen en een maximale informatieverstrekking aan zowel kinderen en jongeren als volwassenen.

Meer info?
Veronique Lehoucq, kinderopvang@kaprijke.be, tel. 09 328 31 09 (Kaprijke) of tel. 09 376 82 25 (Lembeke)

Seniorenadviesraad

De seniorenadviesraad bekommert zich om het seniorenbeleid in onze gemeente. De leden brengen adviezen uit over beleidsvoornemens, organiseren zelf activiteiten, helpen mee te sensibiliseren rond thema’s als het cultureel aanbod, veiligheid, gezondheid, zorg, … Dit kunnen vertegenwoordigers uit de seniorenverenigingen, de woonzorgcentra en serviceflats zijn, maar ook individueel geïnteresseerde 50-plussers zijn welkom.

Meer info?
Griet Martens, griet.martens@ocmwkaprijke.be, tel. 09 376 82 16

 

Sportraad

De sportraad heeft als doel bij te dragen aan de bevordering van sport, lichamelijke opvoeding en openluchtrecreatie in het belang van de algemene lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van alle inwoners van de gemeente. Daartoe adviseert de sportraad het gemeentebestuur bij het uitstippelen van het gemeentelijk sportbeleid. Dit adviesorgaan verkiest ook jaarlijks - in
verschillende categorieën - de laureaten van de trofeeën voor sportverdienste van het voorbije seizoen.

Meer info?
Sander Renson, sportdienst@kaprijke.be, tel. 09 376 82 20

 

NIEUW : Adviesraad voor land- en tuinbouw

De opdrachten van deze nieuwe land- en tuinbouwraad situeren zich in onder andere akkerbouw, varkenshouderij, rundveehouderij, pluimveehouderij, fruitteelt, groententeelt, tuinbouw, sierteelt, plattelandsontwikkeling, korte keten, … Zij brengen adviezen uit over het landbouwbeleid, zetten samenwerkingen op poten, kunnen activiteiten organiseren, …

Meer info?
Lucas Van der Meersch, wonenenwerken@kaprijke.be, tel. 09 323 90 26

 

NIEUW : Adviesraad voor personen met een beperking

De adviesraad voor personen met een beperking kan alle aangelegenheden behandelen die verband houden met de belangen van personen met een beperking in onze gemeente. De adviesraad kan knelpunten signaleren, voorstellen formuleren en adviezen verstrekken omtrent hulpverlening, vrijetijdsbesteding, cultuur, sociale inclusie, sensibilisering en toegankelijkheid
voor personen met een beperking en chronisch zieken.

Meer info?
Kay Hollebosch, kay.hollebosch@ocmwkaprijke.be, tel. 09 376 82 11

 

Ben je geprikkeld om deel uit te maken van één of meerdere van onze adviesraden? Stel je dan zeker kandidaat!

Vul uiterlijk tegen zaterdag 10 augustus 2019 het online formulier in!