Gemeente Gemeente Kaprijke

Inzage en klachten

Wat


Inzage in bestuursdocumenten

Als burger kan je aan het lokaal bestuur de vraag stellen om gemeentelijke documenten in te kijken. Dat kan, want voor de overheden in Vlaanderen geldt dat in principe alle bestuursdocumenten openbaar zijn.

Je kan ze inkijken, er meer uitleg over vragen of er een kopie van krijgen. Dat geldt onder meer voor de beslissingen van de verschillende fora binnen het lokaal bestuur (gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn, college van burgemeester en schepenen, vast bureau, ...), de beleidsrapporten, gemeentelijke reglementen en verordeningen, ruimtelijke plannen, studies verricht in opdracht van de gemeente, ...

Ook de andere bestuursdocumenten zijn in principe openbaar, maar er zijn uitzonderingen. Die zijn er onder meer om de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen.

Je doet je schriftelijke aanvraag per brief, per e-mail of je mag ze persoonlijk overhandigen. Voor een kopie op papier vragen we een kleine vergoeding, in navolging van het geldende retributiereglement.

De verwerking van je aanvraag verloopt volgens de bepalingen in het bestuursdecreet van 7 december 2018.


Klacht indienen bij het algemeen bestuurlijk toezicht

De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de vijf provinciegouverneurs staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale besturen. Zij kunnen beslissingen van lokale besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.

Lokale besturen zijn verplicht een groot aantal van hun beslissingen te publiceren op hun website en/of andere webtoepassing. Op deze manier kan je die beslissingen eenvoudig kennen, raadplegen en eventueel klacht indienen.

Je kan een klacht digitaal indienen via e-mail op het volgende mailadres: binnenland@vlaanderen.be.

Je kan ook een klacht op papier indienen via aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres:

Agentschap Binnenlands Bestuur
VAC Herman Teirlinck Brussel
Havenlaan 88, bus 70
1000 Brussel