Gemeente Gemeente Kaprijke

GECORO zoekt kandidaat-leden!

Gepubliceerd op 07 mei 2019
De gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening, kortweg “GECORO”, wordt opnieuw samengesteld voor de periode 2019- 2024. Wil jij mee het lokaal ruimtelijk beleid adviseren? Stel je dan kandidaat!

De GECORO heeft een aantal bevoegdheden en opdrachten betreffende het lokaal ruimtelijk beleid. Zo wordt de GECORO als adviesorgaan onder meer betrokken in het planproces voor het gemeentelijk beleidsplan ruimte, de opmaak van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen.

De GECORO telt acht effectieve leden (de voorzitter inbegrepen) en zeven plaatsvervangende leden. De adviesraad is samengesteld uit drie deskundige leden met inbegrip van de voorzitter. De overige leden zijn vertegenwoordigers van de verschillende maatschappelijke geledingen, meer bepaald milieuen natuurverenigingen, verenigingen van werkgevers of zelfstandigen, verenigingen van handelaars, verenigingen van landbouwers en verenigingen van werknemers.

Het gemeentebestuur doet naar aanleiding van de nieuwe samenstelling van de GECORO een oproep voor geïnteresseerde kandidaten als lid-deskundige.

Praktisch

Geïnteresseerd? Stuur je kandidatuur schriftelijk naar het college van burgemeester en schepenen, Veld 1, 9970 Kaprijke, en dit ten laatste op woensdag 5 juni 2019.

In je kandidatuur dien je je deskundigheid inzake ruimtelijke ordening verder toe te lichten en te motiveren. Je kan daarvoor onder meer verwijzen naar een diploma of een opleiding, een functie of beroep, praktijkkennis of ervaring op vlak van ruimtelijke ordening of aanverwante domeinen, vertrouwdheid met en engagement in de gemeente.