Gemeente Gemeente Kaprijke

Fonds Bestrijding Uithuiszettingen

Wat

Wat doet het Fonds?

Het Fonds Bestrijding Uithuiszettingen (FBU) geeft een tegemoetkoming aan het OCMW dat een huurder met huurachterstal begeleidt. De huurder met huurachterstal klopt hiervoor aan bij het OCMW zodat zij hier kennis van kan nemen. Zo zal het OCMW autonoom beslissen om de huurder specifiek te begeleiden bij de afbetaling van zijn huurachterstal, en hiervoor al dan niet een beroep te doen op het Fonds.

Het OCMW sluit samen met de huurder en verhuurder een begeleidingsovereenkomst af. Deze begeleidingsovereenkomst bevat:

 • De identificatiegegevens van de huurder, verhuurder en het OCMW.
 • Vaststelling van de huurachterstal: de huurachterstal bedraagt minstens 2x de huurprijs en maximaal 6x de huurprijs.
 • Afbetalingsregeling:
  • OCMW betaalt binnen 5 werkdagen na ondertekening 50% van de huurachterstal aan de verhuurder met een maximum van 1 272 euro. Voor het saldo wordt een afbetalingsregeling opgenomen.
  • De huurder aanvaardt de begeleiding door het OCMW.
  • De verhuurder verbindt er zich toe geen vordering tot uithuiszetting in te stellen zolang het afbetalingsplan wordt nageleefd en er geen nieuwe huurachterstal ontstaat. Als de huurder het afbetalingsplan niet naleeft of er ontstaat nieuwe huurachterstal  dan meldt de verhuurder dit aan het OCMW. De verhuurder geeft het OCMW minstens 2 weken tijd om een gepaste oplossing te vinden, alvorens een vordering in te stellen bij de vrederechter.

Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming van het Fonds aan het OCMW?

Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen begeleidingsovereenkomsten die via het portaal van het Fonds zijn aangemeld tijdens de periode dat code geel, oranje of rood voor de woningmarkt is afgekondigd en begeleidingsovereenkomsten die bij het Fonds zijn aangemeld tijdens de periode dat code groen van toepassing is op de woningmarkt:

Dossiers aangemeld bij het Fonds tijdens code geel, oranje of rood:

Het Fonds verleent bij de aanvang van de begeleiding volgende tegemoetkoming aan het OCMW:

 • Forfaitair bedrag: 204 euro 
 • 45% huurachterstal (max. 1 145 euro)

Als de huurder na afloop van de begeleiding een stabiele woonsituatie heeft: 15% huurachterstal (max. 382 euro).

Dossiers aangemeld bij het Fonds tijdens code groen:

Het Fonds verleent bij de aanvang van de begeleiding volgende tegemoetkoming aan het OCMW:

 • Forfaitair bedrag: 204 euro 
 • 25% huurachterstal (max. 636 euro)

Als de huurder na afloop van de begeleiding een stabiele woonsituatie heeft: 35% huurachterstal (max. 890 euro).

Wat is een stabiele woonsituatie?

 • Als de huurder nog in dezelfde huurwoning woont, is er sprake van een stabiele woonsituatie als de begeleidingsovereenkomst correct werd nageleefd en er 12 maanden na de ondertekening van de begeleidingsovereenkomst geen nieuwe huurachterstal werd opgebouwd;
 • Als de huurder in een andere woning woont, is er sprake van een stabiele woonsituatie als de begeleidingsovereenkomst correct werd nageleefd en er op het ogenblik van de beëindiging van de huurovereenkomst geen nieuwe huurachterstal is.

Komt elke huurovereenkomst met huurachterstal in aanmerking?

Nee, enkel nieuwe huurachterstal komt in aanmerking. De huurachterstal moet zijn ontstaan vanaf 1 april 2020.

Opgelet: enkel huurcontracten die vallen onder de woninghuurwet of onder titel 2 van het Vlaams Woninghuurdecreet en die niet vallen onder titel VII van de Vlaamse Wooncode (sociale huur), komen in aanmerking.

Meer info

Voor meer info ga naar www.wonenvlaanderen.be/huren/fonds-bestrijding-uithuiszettingen of neem contact op met het OCMW Kaprijke.