Gemeente Gemeente Kaprijke

Seniorenadviesraad

Zesjaarlijks kiest de seniorenadviesraad uit haar stemgerechtigde leden die zich kandidaat stellen, bij geheime stemming en bij gewone meerderheid van stemmen, een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris-verslaggever en een penningmeester. Zij vormen samen het dagelijks bestuur van de  seniorenadviesraad. Het dagelijks bestuur bereidt de algemene vergadering voor en is belast met de dagelijkse werking van de seniorenadviesraad.

- Op vraag van het gemeentebestuur, het OCMW-bestuur of op eigen initiatief adviezen uit te brengen over alle aangelegenheden betreffende het seniorenbeleid in de gemeente.
- Initiatieven nemen om de samenwerking en het overleg tussen het seniorenwerk, de betrokkenen bij het seniorenwelzijn en de senioren zelf bevorderen.
- Bij zoveel mogelijk senioren de interesse voor het gemeentebeleid alsook de inspraak te bevorderen;
- Sociale en culturele activiteiten en voorzieningen voor de senioren, eventueel georganiseerd door de senioren, aanmoedigen of uit eigen beweging initiatieven nemen in dat verband;
-   Actief overleg plegen met andere gemeentelijke diensten en adviesraden.

Samenstelling