Gemeente Gemeente Kaprijke

Jeugdraad

De jeugdraad is één van de officiële adviesorganen in de gemeente. Bij het begin van elke legislatuur wordt de jeugdraad opnieuw samengesteld. In de jeugdraad zetelen zowel onafhankelijk geïnteresseerde jongeren als jeugdwerkers die verbonden zijn aan een jeugdwerkinitiatief.

De jeugdraad bekommert zich over het lot van de kinderen, jongeren en jeugdwerkinitiatieven in onze gemeente. Zo waakt zij over een jeugdvriendelijk beleid en tracht ze de verschillende jeugdbewegingen en de speelpleinwerking bij te staan. Daarom komt de jeugdraad tweemaandelijks samen. Kinderen en jongeren zijn immers expert in het ‘jong-zijn’. De jeugdraad gelooft in deze ervaringsdeskundigen! In de jeugdraad krijgen jongeren de kans en de nodige verantwoordelijkheid om actief mee vorm te geven aan een jeugdvriendelijk beleid.

Algemene vergadering

De belangrijkste taak van de algemene vergaderingen van de jeugdraad is het bespreken en goedkeuren van adviezen aan het gemeentebestuur. Deze adviezen gaan voornamelijk over het opvolgen van de (brand)veiligheid in en rond de jeugdlokalen, de concrete organisatie van activiteiten, de zomerwerking van de speelpleinwerking, het inrichten van speelterreinen. Daarnaast kan de jeugdraad ook op eigen initiatief advies geven aan het gemeentebestuur over maatregelen die de vrije tijd van kinderen en jongeren aanbelangen. En uiteraard worden ook de activiteiten van de jeugdraad voorbereid.

Werkgroepen

Af en toe worden werkgroepen samengesteld om rond een bepaald thema te werken: de opmaak van een nieuw subsidiereglement, het voorbereiden van een activiteit…

Samenstelling